Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

233.66 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,90 %
1 miesiąc
-0,24 %
3 miesiące
2,55 %
6 miesięcy
13,59 %
Od początku roku
17,12 %
1 rok
26,60 %
3 lata
43,15 %
5 lat
58,68 %
10 lat
36,61 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
133,61 %

Stan na dzień:

Aktywa

118,18 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Z dniem 27.02.2021 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Quality.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

 • Subfundusz akcji.
 • Aktywa selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania.
 • Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej.
 • Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Strategia Investor Quality zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Investor Quality będzie nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona „quality”. Grupa ta uzupełnia funkcjonujący do tej pory podział na firmy wzrostowe (growth) i dochodowe (value). Spółką zaliczaną do „quality” może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
  Jeśli
  • chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.
  Struktura portfela na dzień: 29.10.2021

  Parametry

  Zarządzający
  Grzegorz Czekaj
  Segment
  Akcji
  profil ryzyka i zysku
  5 / 7
  realizacja zleceń
  każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  wpłaty
  pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  opłata za nabycie
  max. 5.00%
  opłata za zarządzanie
  2.50% p.a.
  opłata za wyniki
  Brak do końca 2021 r.
  benchmark
  90% MSCI World Sector Neutral Quality Index, 10% 6-miesięczna stawka WIBID
  programy
  Inwestycyjny System Oszczędnościowy

  Dokumenty

  Pozostałe dokumenty

  Nota prawna

  Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).