Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

205.13 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,35 %
1 miesiąc
5,98 %
3 miesiące
10,37 %
6 miesięcy
6,86 %
Od początku roku
6,28 %
1 rok
-2,69 %
3 lata
-5,68 %
5 lat
25,33 %
10 lat
14,94 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
105,09 %

Stan na dzień:

Aktywa

74,69 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

106.25 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,37 %
Od początku roku
6,34 %
Od pierwszej wyceny
28.12.2022
7,11 %

Stan na dzień:

Aktywa

74,69 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

106.87 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,41 %
Od początku roku
6,94 %
Od pierwszej wyceny
28.12.2022
7,73 %

Stan na dzień:

Aktywa

74,69 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Z dniem 27.02.2021 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Quality.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

 • Subfundusz akcji.
 • Aktywa selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania.
 • Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej.
 • Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Strategia Investor Quality zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Investor Quality będzie nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona „quality”. Grupa ta uzupełnia funkcjonujący do tej pory podział na firmy wzrostowe (growth) i dochodowe (value). Spółką zaliczaną do „quality” może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
  Jeśli
  • chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

  INFORMACJA O RYZYKU

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

  Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol SFIO.

  Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Do dnia 27 lutego 2021 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 90% z MSCI EM Latin America (przeliczony na polską walutę) oraz w 10% 6-miesięczna stawka WIBID. Od dnia 27 lutego 2021 r.
  wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 90% indeks MSCI WORLD SECTOR NEUTRAL QUALITY INDEX, i w 10% 6-miesięczna stawka WIBID.

  Prezentacja wyników scenariuszy

  Struktura portfela na dzień: 30.12.2022

  Parametry

  Zarządzający
  Grzegorz Czekaj
  Segment
  Akcji
  Typ zarządzania
  Aktywne
  profil ryzyka i zysku
  4 / 7
  realizacja zleceń
  każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  wpłaty
  pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  opłata za nabycie
  max. 5%
  opłata za zarządzanie
  2% p.a.
  opłata za wynik
  20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
  benchmark
  90% MSCI World Sector Neutral Quality Net Total Return Index, 10% WIBID ON
  programy
  Inwestycyjny System Oszczędnościowy

  Dokumenty

  Pozostałe dokumenty

  Nota prawna

  Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).