Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

382.79 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,47 %
1 miesiąc
-6,73 %
3 miesiące
-4,66 %
6 miesięcy
-0,56 %
Od początku roku
19,23 %
1 rok
19,66 %
3 lata
50,76 %
5 lat
54,63 %
10 lat
161,47 %
Od pierwszej wyceny
27.11.2002
280,51 %

Stan na dzień:

Aktywa

183,47 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

452.26 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,47 %
1 miesiąc
-6,59 %
3 miesiące
-4,21 %
6 miesięcy
0,39 %
Od początku roku
21,33 %
1 rok
21,99 %
3 lata
58,81 %
5 lat
65,68 %
10 lat
186,44 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
137,27 %

Stan na dzień:

Aktywa

183,47 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

575.97 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,47 %
1 miesiąc
-6,58 %
3 miesiące
-4,17 %
6 miesięcy
0,48 %
Od początku roku
21,53 %
1 rok
22,20 %
3 lata
62,75 %
5 lat
77,29 %
10 lat
230,45 %
Od pierwszej wyceny
26.09.2005
221,63 %

Stan na dzień:

Aktywa

183,47 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz akcji
  • Koncentracja na papierach małych i średnich spółek
  • Aktywna selekcja spółek
Investor Top Małych i Średnich Spółek to subfundusz bazujący na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji, mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnielepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.

Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w małe i średnie firmy.
Jeśli
  • chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

NAGRODY

Najlepszy fundusz 2013 roku

Najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek

W 2013 roku Fundusz wypracował najlepszy wynik (41.2%) w swojej grupie wg klasyfikacji prowadzonej przez Analizy Online.

Struktura portfela na dzień: 29.10.2021

Parametry

Zarządzający
Łukasz Hejak
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
2.50% p.a.
benchmark
80% Investor MS (Investor Polish Mid and Small Cap Index - Investor Średnich i Małych Spółek), 20% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).