Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

1 629.90 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
0,07 %
3 miesiące
-4,14 %
6 miesięcy
-3,07 %
Od początku roku
-11,49 %
1 rok
-11,75 %
3 lata
20,48 %
5 lat
4,90 %
10 lat
-38,52 %
Od pierwszej wyceny
24.09.2006
62,99 %

Stan na dzień:

Aktywa

42,95 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM FUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu. Dodatkowo fundusz może lokować środki w akcje spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną część a także w fundusze ETF, dające ekspozycję na rynek złota. Fundusz inwestuje w aktywa przede wszystkim poza polskim rynkiem.

Instrumenty pochodne notowane są głównie na giełdach w Stanach Zjednoczonych, a akcje spółek surowcowych głównie na giełdzie w Londynie i Toronto. Część aktywów, która nie jest wykorzystywana jako depozyt zabezpieczający kontrakty terminowe oraz nie jest inwestowana w spółki wydobywcze i fundusze ETF, lokowana jest w obligacje Skarbu Państwa lub depozyty bankowe.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.


Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Surowcowe
notowania i obrót
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 21.05.2008)
nazwa skrócona
INVGLDFIZ
wycena aktywów
na koniec miesiąca
opłata za nabycie
max. 4.00%
opłata stała
3.00%
opłata za wyniki
20% zysku, pobierana jeśli zysk przekracza 15% w skali roku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące emisji, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, zawarte są w Prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach www.investors.pl i www.bgz.pl.