Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

266.32 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,32 %
1 miesiąc
1,25 %
3 miesiące
1,04 %
6 miesięcy
4,58 %
Od początku roku
-1,32 %
1 rok
10,91 %
3 lata
37,45 %
5 lat
32,13 %
10 lat
51,49 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
166,27 %

Stan na dzień:

Aktywa

44,08 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz funduszy
  • Ekspozycja na niemiecki rynek akcji
Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynkach akcji w Niemczech, największej europejskiej gospodarce. Investor Niemcy inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestowaniem na rynku niemieckim.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji niemieckich przedsiębiorstw,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
Jeśli
  • preferujesz inwestowanie na innych niż niemiecki rynkach akcji - sprawdź naszą ofertę pozostałych subfunduszy akcyjnych,
  • chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Z dniem 24.02.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Niemcy.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Dlaczego Investor Niemcy?
Struktura portfela na dzień: 30.12.2021

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5%
opłata za zarządzanie
1,4% p.a.
benchmark
90% CDAX, 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).