Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

981.21 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
1,04 %
3 miesiące
1,36 %
6 miesięcy
1,19 %
Od początku roku
2,05 %
1 rok
2,05 %
3 lata
6,97 %
5 lat
5,34 %
10 lat
-45,98 %
Od pierwszej wyceny
2.09.2005
-1,88 %

Stan na dzień:

Aktywa

22,12 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię na rynku polskim i zagranicą. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Fundusz stosuje różne strategie, polegające m.in. na wykorzystywaniu pozycji długich i krótkich, czy kombinacji instrumentów. Pozwala to osiągać zyski nie tylko przy wzrostach indeksów, ale również podczas ich spadków.

Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne (kontrakty, opcje) w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. Dają one ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, umożliwiając korzystanie z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym jest Dzień Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.


Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Piotr Dziadek
Jarosław Niedzielewski
Łukasz Hejak
Maciej Kołodziejczyk
Maciej Chudzik
Mikołaj Stępniewski
Grzegorz Czekaj
Segment
Alternatywne
notowania i obrót
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 22.01.2007)
nazwa skrócona
INVFIZ
wycena aktywów
na koniec miesiąca
opłata stała
2.00%
opłata za wyniki
20% zysku, pobierana tylko gdy zysk przekracza 15% w skali roku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach znajdują się na stronie www.investors.pl.