Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

427.00 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,26 %
1 miesiąc
-5,16 %
3 miesiące
-1,91 %
6 miesięcy
3,50 %
Od początku roku
7,02 %
1 rok
7,99 %
3 lata
60,30 %
5 lat
78,09 %
10 lat
210,77 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
327,00 %

Stan na dzień:

Aktywa

159,72 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

198.44 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,26 %
1 miesiąc
-5,12 %
3 miesiące
-1,62 %
6 miesięcy
4,28 %
Od początku roku
8,30 %
1 rok
9,47 %
3 lata
70,55 %
5 lat
90,44 %
Od pierwszej wyceny
14.09.2016
98,80 %

Stan na dzień:

Aktywa

159,72 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

244.52 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,48 %
1 miesiąc
-4,58 %
3 miesiące
-0,35 %
6 miesięcy
5,69 %
Od początku roku
10,24 %
1 rok
11,45 %
3 lata
102,47 %
5 lat
132,04 %
Od pierwszej wyceny
26.08.2016
143,74 %

Stan na dzień:

Aktywa

159,72 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz akcji
  • Aktywna selekcja spółek
Investor Akcji dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
Jeśli
  • chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

NAGRODY

Złoty Portfel 2019 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2019 najwyższa stopa zwrotu

Investor Akcji otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy akcji polskich. 

Struktura portfela na dzień: 29.10.2021

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
2.50% p.a.
opłata za wyniki
25% zysku ponad benchmark
benchmark
90% WIG, 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).