Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

280.64 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,77 %
1 miesiąc
6,96 %
3 miesiące
5,83 %
6 miesięcy
-4,89 %
Od początku roku
6,93 %
1 rok
-23,64 %
3 lata
-13,40 %
5 lat
-11,91 %
10 lat
68,30 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
180,64 %

Stan na dzień:

Aktywa

96,39 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

132.31 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,77 %
1 miesiąc
7,09 %
3 miesiące
6,20 %
6 miesięcy
-4,22 %
Od początku roku
7,04 %
1 rok
-22,58 %
3 lata
-6,39 %
5 lat
-4,86 %
Od pierwszej wyceny
14.09.2016
32,55 %

Stan na dzień:

Aktywa

96,39 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

163.22 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,77 %
1 miesiąc
7,10 %
3 miesiące
6,23 %
6 miesięcy
-4,66 %
Od początku roku
7,05 %
1 rok
-22,42 %
3 lata
0,44 %
5 lat
14,52 %
Od pierwszej wyceny
26.08.2016
62,70 %

Stan na dzień:

Aktywa

96,39 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.


Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz akcji
  • Aktywna selekcja spółek
Investor Akcji dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Inwestycja w Investor Akcji dokonywana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje subfundusz.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
Jeśli
  • chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz związanego z inwestowaniem w akcje ryzyka wysokiej zmienności wyceny - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol FIO.

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od dnia 1 października 2003 roku, wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był w 90% indeks WIG i w 10% 6-miesięczna stawka WIBID.


Prezentacja wyników scenariuszy
Struktura portfela na dzień: 30.12.2022

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Akcji
Typ zarządzania
Aktywne
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5%
opłata za zarządzanie
2% p.a.
opłata za wyniki
20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
benchmark
25% WIG, 65% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).