Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

91.26 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,38 %
1 miesiąc
2,59 %
3 miesiące
4,48 %
6 miesięcy
7,89 %
Od początku roku
22,27 %
1 rok
21,50 %
3 lata
18,07 %
5 lat
44,24 %
10 lat
24,74 %
Od pierwszej wyceny
28.01.2008
-9,18 %

Stan na dzień:

Aktywa

15,32 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje w akcje emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities. Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu lub udział akcji wymienionych powyżej emitentów w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities inwestuje od 70 do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT).

Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze jednostek uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Subfunduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III B pkt 14 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Struktura portfela na dzień: 30.09.2019

Parametry

Zarządzający
Łukasz Hejak
Segment
Nieruchomości
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.50% p.a.
benchmark
30% WIG Budownictwo, w 20% WIG Deweloperzy, 50% RREEF Global Real Estate Securities
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).