Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

76.28 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,46 %
1 miesiąc
2,71 %
3 miesiące
5,89 %
6 miesięcy
7,04 %
Od początku roku
-0,17 %
1 rok
-17,69 %
3 lata
2,91 %
5 lat
4,49 %
10 lat
1,83 %
Od pierwszej wyceny
28.01.2008
-24,08 %

Stan na dzień:

Aktywa

5,38 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz funduszy
  • Ekspozycja na rynek nieruchomości
Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na globalnych rynkach nieruchomości. Investor Nieruchomości i Budownictwa inwestuje za pośrednictwem Deutsche Invest I Global Real Estate Securities wykorzystującego między innymi potencjał lokowania środków w REIT-y (podmioty finansowe umożliwiającezdywersyfikowane inwestycje w nieruchomości).

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka kursowego związanego z inwestowaniem za pośrednictwem funduszu.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa w Polsce i na rynkach światowych,
  • świadomych ryzyka związanego z inwestycjami w sektor nieruchomości i budownictwa.
Jeśli
  • preferujesz inwestowanie w sektorach innych niż nieruchomości - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
  • chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.
Struktura portfela na dzień: 30.12.2020

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Nieruchomości
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
1.75% p.a.
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).