Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

394.82 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
1,02 %
3 miesiące
11,69 %
6 miesięcy
1,61 %
Od początku roku
-16,51 %
1 rok
-16,51 %
3 lata
-19,03 %
5 lat
-24,35 %
10 lat
-1,75 %
Od pierwszej wyceny
21.05.2007
-60,52 %

Stan na dzień:

Aktywa

3,96 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Podstawę portfela stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie, które prowadzą działalność w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Fundusz ma możliwość lokowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od bieżącej i przewidywanej koniunktury rynkowej.

Przy doborze akcji i innych instrumentów finansowych zarządzający kierują się analizami makroekonomicznymi takimi jak tempo rozwoju gospodarczego, obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, dynamika zysków spółek giełdowych, wskaźniki rynkowe spółek i wpływ tych czynników na sytuacje w krajach rejonu objętego inwestycjami. Zarządzający dokonują selekcji spółek głównie poprzez analizę fundamentalną oraz ocenę trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości, jednocześnie są niedoceniane przez innych inwestorów. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości firmy lub posiadanych przez firmę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego miesiąca i będą mogły zostać wykupione raz na kwartał, na koniec każdego kwartału przez Fundusz. Zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie później niż na miesiąc przed Dniem Wykupu, w którym ma nastąpić wykupienie certyfikatów. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Łukasz Hejak
Segment
Akcji
notowania i obrót
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 06.07.2007)
nazwa skrócona
INVCEEFIZ
wycena aktywów
na koniec miesiąca
opłata stała
3.00%
opłata za wyniki
20% zysku, pobierana tylko gdy zysk przekracza 15% w skali roku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach znajdują się na stronie www.investors.pl.