Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

215.52 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
1,22 %
1 miesiąc
-12,34 %
3 miesiące
-12,38 %
6 miesięcy
-10,00 %
Od początku roku
-11,93 %
1 rok
-9,79 %
3 lata
-3,24 %
5 lat
0,79 %
10 lat
16,24 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
115,48 %

Stan na dzień:

Aktywa

17,86 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Fundusze bazowe inwestują od 70% do 100% swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek: 1) mających siedzibę lub spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach - fundusz DWS India, 2) małych i średnich, mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - fundusz Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, 3) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Chinach - fundusz Deutsche Invest I Chinese Equities, 4) mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji - fundusz Deutsche Invest I Top Asia.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze jednostek uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Funduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria, które zostały opisane w rozdziale III J pkt 12 Prospektu Informacyjnego.

Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.00% p.a.
benchmark
45% MSCI INDIA (przeliczony na polską walutę), 45% MSCI CHINA (przeliczony na polską walutę), 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).