Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

152.23 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,03 %
1 miesiąc
-1,28 %
3 miesiące
3,80 %
6 miesięcy
11,84 %
Od początku roku
12,34 %
1 rok
17,00 %
3 lata
2,03 %
5 lat
9,50 %
10 lat
6,38 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
52,20 %

Stan na dzień:

Aktywa

308,61 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

164.75 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,03 %
1 miesiąc
-1,18 %
3 miesiące
3,98 %
6 miesięcy
12,13 %
Od początku roku
12,73 %
1 rok
17,64 %
3 lata
4,34 %
5 lat
13,90 %
Od pierwszej wyceny
13.11.2009
12,55 %

Stan na dzień:

Aktywa

308,61 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

197.43 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,03 %
1 miesiąc
-1,04 %
3 miesiące
4,60 %
6 miesięcy
13,53 %
Od początku roku
14,87 %
1 rok
20,42 %
3 lata
11,49 %
5 lat
26,83 %
Od pierwszej wyceny
31.03.2010
30,28 %

Stan na dzień:

Aktywa

308,61 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa  emitowane przez fundusz zagraniczny Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (P-ETC) emitowane przez Source Physical Markets plc. i w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Fundusz Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities inwestuje w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Udział akcji w aktywach funduszu może wynosić nie mniej niż 70%.

Fundusz DWS Gold Plus między 20% a 50% wartości aktywów inwestuje w lokaty na rachunkach  powierniczych metali szlachetnych lub certyfikaty oparte o metale szlachetne. Przedmiotem inwestycji może być także kupno i sprzedaż instrumentów finansowych opartych o metale szlachetne. Pozostałe aktywa fundusz lokuje na rynku skarbowych papierów dłużnych. 

Przy wyborze jednostki uczestnictwa kierujemy się głównie polityką inwestycyjną funduszu emitującego jednostki, podziałem inwestowanych aktywów Subfunduszu, zakładanym celem inwestycyjnym. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III F pkt 12 Prospektu informacyjnego Funduszu.
Dlaczego warto mieć złoto w swoim portfelu?

Więcej o złocie
Struktura portfela na dzień: 30.09.2019

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Surowcowe
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
3.50% p.a.
benchmark
90% Gold i 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).