Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

178.76 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,03 %
1 miesiąc
7,09 %
3 miesiące
17,21 %
6 miesięcy
13,37 %
Od początku roku
6,22 %
1 rok
5,18 %
3 lata
12,24 %
5 lat
18,79 %
10 lat
-8,87 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
78,72 %

Stan na dzień:

Aktywa

555,98 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

206.29 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,03 %
1 miesiąc
7,22 %
3 miesiące
17,62 %
6 miesięcy
14,17 %
Od początku roku
6,32 %
1 rok
6,66 %
3 lata
18,73 %
5 lat
28,11 %
10 lat
2,59 %
Od pierwszej wyceny
13.11.2009
40,93 %

Stan na dzień:

Aktywa

555,98 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

248.14 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,03 %
1 miesiąc
7,22 %
3 miesiące
17,64 %
6 miesięcy
14,20 %
Od początku roku
6,33 %
1 rok
6,74 %
3 lata
19,13 %
5 lat
33,71 %
10 lat
18,81 %
Od pierwszej wyceny
31.03.2010
63,75 %

Stan na dzień:

Aktywa

555,98 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz funduszy
  • Ekspozycja na rynek złota
Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego inwestowaniem w instrumenty denominowane w waluty inne niż polski złoty.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wyceny metali szlachetnych (w tym przede wszystkim złota) oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania kruszcu, 
  • chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny korzystając z potencjału złota jako długoterminowej inwestycji przechowującej wartość,
  • akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty bazujące na wycenie złota.
Jeśli
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • szukasz inwestycji o ograniczonej zmienności - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Dlaczego warto mieć złoto w swoim portfelu?

Więcej o złocie

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol SFIO.

Prezentacja wyników scenariuszy

Struktura portfela na dzień: 30.12.2022

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Surowcowe
Typ zarządzania
Aktywne
profil ryzyka i zysku
4 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5%
opłata za zarządzanie
2% p.a.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).