Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

164.49 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,05 %
1 miesiąc
-1,21 %
3 miesiące
-2,97 %
6 miesięcy
-8,84 %
Od początku roku
-8,98 %
1 rok
-6,80 %
3 lata
26,87 %
5 lat
13,75 %
10 lat
-25,22 %
Od pierwszej wyceny
7.10.2008
64,46 %

Stan na dzień:

Aktywa

586,56 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

186.73 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,04 %
1 miesiąc
-1,06 %
3 miesiące
-2,51 %
6 miesięcy
-7,97 %
Od początku roku
-7,38 %
1 rok
-4,99 %
3 lata
33,65 %
5 lat
21,87 %
10 lat
-16,27 %
Od pierwszej wyceny
13.11.2009
27,57 %

Stan na dzień:

Aktywa

586,56 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

224.42 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-1,04 %
1 miesiąc
-1,05 %
3 miesiące
-2,47 %
6 miesięcy
-7,91 %
Od początku roku
-7,26 %
1 rok
-4,86 %
3 lata
36,80 %
5 lat
30,22 %
10 lat
-0,81 %
Od pierwszej wyceny
31.03.2010
48,09 %

Stan na dzień:

Aktywa

586,56 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz funduszy
  • Ekspozycja na rynek złota
Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego inwestowaniem w instrumenty denominowane w waluty inne niż polski złoty.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wyceny metali szlachetnych (w tym przede wszystkim złota) oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania kruszcu, 
  • chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny korzystając z potencjału złota jako długoterminowej inwestycji przechowującej wartość,
  • akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty bazujące na wycenie złota.
Jeśli
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych,
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • szukasz inwestycji o ograniczonej zmienności - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

Dlaczego warto mieć złoto w swoim portfelu?

Więcej o złocie
Struktura portfela na dzień: 29.10.2021

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Surowcowe
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
2.50% p.a.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).