Investor Nieruchomości i Budownictwa | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-03-2811,4 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki88,29
Stopa zwrotu
1 dzień0,52%
1 miesiąc-0,36%
3 miesiące-1,14%
6 miesięcy6,14%
Od początku roku-1,88%
1 rok4,89%
3 lata6,49%
5 lat5,17%
Od pierwszej wyceny
2008-01-28
-12,13%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz funduszy
 • Ekspozycja na rynek nieruchomości

Fundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa globalnego rynku akcyjnego poprzez inwestowanie w:

 • jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa,
 • jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa,
 • akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki z sektora nieruchomości i budownictwa.

Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka kursowego związanego z inwestowaniem za pośrednictwem funduszu.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III B pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 28.03.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji emitentów z sektora nieruchomości i budownictwa w Polsce i na rynkach światowych,
  • świadomych ryzyka związanego z inwestycjami w sektor nieruchomości i budownictwa.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli preferujesz inwestowanie w sektorach innych niż nieruchomości - sprawdź naszą ofertę funduszy akcyjnych, chcesz ulokować środki wykorzystując potencjał rynku akcji, ale ograniczając związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych, nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie  III B.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Nieruchomości
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 18.01.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark Brak
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 1,4% p.a.
  Opłata za wynik

  Brak

  Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Kołodziejczyk

  Zarządzający funduszami