Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:3/7
Aktywa na dzień:2023-05-312,0 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2023-06-01
Wycena jednostki87,96
Stopa zwrotu
1 dzień0,39%
1 miesiąc0,47%
3 miesiące0,57%
6 miesięcy0,85%
Od początku roku1,39%
1 rok1,75%
3 lata-11,51%
5 lat-10,02%
Od pierwszej wyceny
2015-03-16
-12,03%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz funduszy
 • Ekspozycja na rynek obligacji rynków wschodzących

Fundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na obligacji rynów wschodzących (zaliczają się do nich kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) i granicznych (zaliczają się do nich kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets) poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w:

 • jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych krajów wschodzących i granicznych,
 • jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych krajów wschodzących i granicznych,
 • instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność w tych krajach.

Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych denominowanymi w euro i dolarze amerykańskim. Fundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku instrumentów finansowych emitowanych w walutach lokalnych krajów zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III N pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Obligacji Rynków Wschodzących Puls dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2023

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • Szukających ekspozycji na papiery dłużne emitowane przez spółki i kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych, 
  • Szukających inwestycji średnioterminowej o zmienności niższej niż na rynkach akcji.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych i akcyjnych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 2 lata

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III N pkt. 13 Prospektu Informacyjnyego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Obligacji
  Typ zarządzania Aktywne
  Początek działalności funduszu 16.03.2015 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 100% 6 miesięczna stawka WIBID
  Opłata za nabycie max. 0,5%
  Opłata za zarządzanie 1,5% p.a.
  Opłata za wynik Brak
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Mikołaj Stępniewski

  Zarządzający funduszami