Investor Gold Otwarty | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:4/7
Aktywa na dzień:2024-04-30442,4 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki213,64
Stopa zwrotu
1 dzień0,94%
1 miesiąc1,79%
3 miesiące19,50%
6 miesięcy21,02%
Od początku roku15,71%
1 rok17,85%
3 lata19,61%
5 lat60,05%
Od pierwszej wyceny
2008-10-07
113,60%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki250,16
Stopa zwrotu
1 dzień0,94%
1 miesiąc1,82%
3 miesiące19,61%
6 miesięcy21,40%
Od początku roku15,90%
1 rok19,06%
3 lata24,64%
5 lat73,55%
Od pierwszej wyceny
2009-11-13
70,90%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki302,29
Stopa zwrotu
1 dzień0,95%
1 miesiąc1,91%
3 miesiące19,92%
6 miesięcy21,90%
Od początku roku16,37%
1 rok19,59%
3 lata25,41%
5 lat76,74%
Od pierwszej wyceny
2010-03-31
99,48%
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki122,25
Stopa zwrotu
1 dzień0,95%
1 miesiąc1,89%
3 miesiące19,86%
6 miesięcy21,91%
Od początku roku16,28%
1 rok19,51%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
22,25%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów funduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Subfundusz funduszy
 • Ekspozycja na rynek złota

Subfundusz dąży do odzwierciedlania koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych oraz innych instrumentów finansowych dających ekspozycję na rynek złota zarządzanych lub emitowanych przez renomowane instytucje finansowe. Ekspozycja walutowa Subfunduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Gold Otwarty dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2024

  Profil inwestora

  Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • Chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wyceny metali szlachetnych (w tym przede wszystkim złota) oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania kruszcu, 
  • Chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny korzystając z potencjału złota jako długoterminowej inwestycji przechowującej wartość,
  • Akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w instrumenty bazujące na wycenie złota.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę funduszy akcyjnych.
  Jeśli chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanychJeśli szukasz inwestycji o ograniczonej zmienności - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych i oszczędnościowych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III F pkt 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Surowcowy
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 7.10.2008
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark Brak
  Opłata za nabycie max. 5%
  Opłata za zarządzanie 2% p.a.
  Opłata za wynik Brak
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Maciej Kołodziejczyk

  Zarządzający funduszami