Regulaminy

Format Nazwa Data
Dokument

Regulamin Investor Online dla PPK

Dokument

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangazowania funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez Investors TFI S.A.

za lata 2019 i 2020

Dokument

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.

Dokument

Informacja na temat strategii dotyczącej wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Dokument

Oświadczenie na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju

Dokument

Oświadczenie w odniesieniu do przejrzystości polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Dokument

Polityka Wynagrodzeń Investors TFI

Dokument

Regulamin PPK

Dokument

Regulamin IKE

Dokument

Polityka zaangazowania

Dokument

Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych

Dokument

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

Dokument

Regulamin Investor Phone dla PPK

Dokument

Informacje dotyczące Investors TFI S.A. w zakresie posrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Dokument

Regulamin pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Dokument

Podstawowe zasady postępowania z konfliktem interesów

Dokument

Informacje dotyczące Investors TFI S.A.

Dokument

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa

Dokument

Regulamin PPK Serwis

Dokument

Podstawowa struktura organizacyjna Towarzystwa