Regulaminy

Format Nazwa Data
Dokument

Regulamin Investor Online

Dokument

Regulamin IKE oraz IKZE

Dokument

Informacje dotyczące Investors TFI oraz usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Dokument

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w 2021 r.

Dokument

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangazowania funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez Investors TFI S.A. za rok 2021

Dokument

Regulamin PPK

Dokument

Polityka zaangażowania

Dokument

Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych

Dokument

Regulamin ISO

Dokument

Regulamin PSO

Dokument

Regulamin Investor Online dla PPK

Dokument

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangazowania funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez Investors TFI S.A.

za lata 2019 i 2020

Dokument

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w 2020 r.

Dokument

Informacja na temat strategii dotyczącej wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Dokument

Oświadczenie na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju

Dokument

Oświadczenie w odniesieniu do przejrzystości polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Dokument

Polityka Wynagrodzeń Investors TFI

Dokument

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w 2019 r.

Dokument

Regulamin Investor Phone dla PPK

Dokument

Regulamin pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa