Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) zmienia zakres ochrony danych osobowych oraz wprowadza nowe obowiązki dla Administratora Danych Osobowych. Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, chcielibyśmy przekazać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1 (dalej ,,Towarzystwo”), a w przypadku nabycia lub posiadania przez Panią/Pana jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, Administratorem danych osobowych staje się fundusz, którego jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne nabył dany uczestnik.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu/celach, w oparciu o następujące podstawy prawne i przez wskazany niżej okres:

a) w celu realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji uczestnictwa w Funduszu w zakresie niezbędnym do przyjęcia i realizacji zlecenia oraz dokonania wpisu w Rejestrze Uczestników Funduszu,

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono niniejszy dokument, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania; ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji; ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i w tym celu będą przechowywane przez okres posiadania jednostek uczestnictwa; ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i w tym celu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym powstał obowiązek przekazania informacji o tym rachunku; na podstawie tych przepisów i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c) w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dochodzenia roszczeń, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w Fundusz; obrony przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu, realizacji Pani/Pana uczestnictwa w Funduszu, przyjmowania od Pani/Pana zleceń nabycia/konwersji jednostek uczestnictwa, a także niezbędne w celu realizacji wymogów ustawowych związanych z tymi czynnościami; niepodanie danych uniemożliwi realizację tych czynności;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ProService Finteco sp. z o.o.- agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych Funduszu, podmioty świadczące Funduszowi usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe;

6) ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez Fundusz przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest: (i) art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. zgoda lub wyraźna zgoda, lub (ii) dane są przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest (i) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, lub (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Fundusz; podmioty którym Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Fundusz lub podmiot, któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych);

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim;

10) przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa;

11) w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W INVESTORS TFI

Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, chcielibyśmy przekazać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Investors TFI S.A. są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana.

 1) tożsamość i dane kontaktowe administratora: Administratorem Danych Osobowych (dalej  administrator) jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-640 Warszawa), ul. Mokotowska 1 (dalej „Investors TFI”).

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl;

3) cele przetwarzania danych osobowych: Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji.

4) informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5) informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

·  uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 15 RODO,

·  żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

·  żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 17 RODO,

·  żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w trybie i w zakresie określonym w art. 18 RODO,

·  otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła do urzędu oraz przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony urzędu, w trybie i w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa na wniosek osoby, której dane dotyczą, który będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Investors TFI. Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie określonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.

8)   Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

9)    Dane będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.

10) Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

11) Podanie danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o zatrudnienie w Investors TFI.

12) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

Na podstawie przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych żadne decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych dla Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO, Investor PPK SFIO, jest Pan Dariusz Fornal. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@investors.pl

Inspektorem Ochrony Danych dla Investors TFI S.A. oraz pozostałych funduszy zarządzanych przez Investors TFI S.A. jest Pan Paweł Jakubiak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@investors.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.”