Zmiana regulaminu IKE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana regulaminu IKE

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany treści „Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z poszerzeniem oferty Investors TFI o Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, „Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI S.A.” otrzymuje nową nazwę „Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)” oraz nową treść. Regulamin jest załącznikiem niniejszego ogłoszenia. Jest on również dostępny na stronie investors.pl w sekcji Informacje i dokumenty.

Poza możliwością zawarcia i prowadzenia umowy IKZE z funduszami Investors (wraz z określeniem warunków działania IKZE) najważniejsze zmiany Regulaminu to:

 

  • Możliwość zawarcia umowy IKE oraz IKZE za pośrednictwem systemu Investor Online;
  • Rozszerzenie palety dostępnych subfunduszy – poprzez dodanie Investor Quality oraz Investor Akumulacji Kapitału;
  • W alokacji indywidualnej zniesione zostało dotychczasowe ograniczenie pozwalające oszczędzającemu na wybór nie więcej niż 4 subfunduszy;
  • W alokacji indywidualnej rozdzielona została alokacja wpłat od alokacji zgromadzonych środków. W efekcie zmiana alokacji wpłat i zmiana alokacji środków są odrębnymi dyspozycjami;
  • Dodanie dwóch nowych modeli alokacji według wieku – tym samym oszczędzający, który nie chce stosować alokacji indywidualnej będzie mógł wybrać spośród trzech rozwiązań modelowych (dołączono Model Zrównoważony i Model Dynamiczny, zaś dotychczasowy model dostępny jest pod nazwą „Schemat nr 3”);
  • Modyfikacja zasad postępowania w przypadku, gdy suma wpłat na IKE przekroczy roczny limit wpłat - nadwyżka ponad roczny limit wpłat może być przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oszczędzającego, natomiast zniesiona została możliwość przekazania tej nadwyżki na zakup jednostek uczestnictwa funduszu Investors poza IKE/IKZE.

Powyższe zmiany Regulaminu, jako niepowodujące wzrostu obciążeń dla oszczędzającego, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Regulamin prowadzenia IKE oraz IKZE