Zmiana regulaminu Investor Online

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana regulaminu Investor Online

Ogłoszenie z 19 grudnia w sprawie z zmiany treści „Regulaminu korzystania z Investor Online”

Szanwni Państwo,

W związku z rozszerzeniem funkcjonalności systemu Investor Online zmieniamy „Regulamin korzystania z Investor Online”. Zaktualizowany Regulamin jest załącznikiem niniejszego ogłoszenia. Jest on również dostępny na stronie investors.pl w sekcji Informacje i dokumenty.

Nowa wersja Investor Online umożliwia :

 

  • zawarcie Umowy IKE/IKZE,
  • zmianę adresu stałego i dokumentu tożsamości,
  • dodawanie i usuwanie rachunków bankowych, na które przelewane są środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa (dodanie rachunku z potwierdzeniem przez BlueMedia).

 

Dodatkowo uczestnicy Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE ) z funduszami Investors zyskają możliwość składania Pracodawcy dyspozycji dotyczących PPE: 

 

  • zmiany osoby wskazanej,
  • zmiany alokacji wpłat (składki podstawowej i dodatkowej),
  • zmiany alokacji inwestycji (ze składki podstawowej i dodatkowej),
  • zmiany adresu stałego i dokumentu tożsamości,

 

Zmieni się wygląd systemu i jego adres z dotychczasowego https://online.investors.pl
na https://online24.investors.pl

Za pośrednictwem Investor Online będzie możliwe skorzystanie z usługi Trwałego Nośnika, czyli systemu administrowanego przez niezależną od nas spółkę, który pozwala na wymianę korespondencji między Investors TFI a Użytkownikami w sposób gwarantujący, że umieszczone w nim dokumenty nie zostaną zniszczone ani zmodyfikowane. Skorzystanie systemu wymaga zapoznania się z postanowieniami Regulaminu korzystania z Trwałego Nośnika (określa on zasady świadczenia usługi) oraz jego akceptacja.

Rejestrowanie w systemie Investor Online jest możliwe z wykorzystaniem Wideoweryfikacji i BlueMedia (ścieżka przeznaczona dla wszystkich, w szczególności nowych klientów, czyli osób, które nie zainwestowały wcześniej w subfundusze Investors za pośrednictwem dystrybutora i nie są uczestnikami PPE ani PPK z funduszami Investors) lub tylko BlueMedia (ścieżka przeznaczona dla osób, które wcześniej zainwestowały już w jednostki subfunduszy Investors za pośrednictwem jednego
z dystrybutorów lub są uczestnikami PPE albo PPK z funduszami Investors).

Nowa wersja Investor Online uwzględnia zmianę przepisów prawa odnośnie sposobu udostępniania Dokumentu Kluczowych Informacji (KID), czyli przygotowanego dla każdego dostępnego
w naszej ofercie subfunduszu dokumentu zawierającego informacje o podstawowych cechach tegoż subfunduszu. W związku z tym po 1 stycznia 2023 r (data wejścia w życie nowych regulacji) każdy Użytkownik będzie poproszony przez system o wybór sposobu otrzymywania KID. Wybór można zmienić w każdej.

Dostęp do wszystkich funkcjonalności Investor Online będzie możliwy wyłącznie w przypadku wyboru elektronicznego sposobu otrzymywania KID (plik PDF). Uczestnik ma przy tym prawo w każdym czasie zwrócić się do Towarzystwa z prośbą o bezpłatną kopię papierową dokumentu KID.

Użytkownik Investor Online, który wybrał otrzymywanie KID w formie papierowej, nie będzie mógł złożyć za pośrednictwem systemu zleceń nabycia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszy Investors. Wynika to z faktu że nowe regulacje wymagają dostarczenia każdemu inwestorowi dokumentu KID w formie papierowej przed złożeniem każdego z tych zleceń, chyba, że zgodził się on na otrzymanie go w formie elektronicznej. Zlecenia nabycia, konwersji lub zamiany można złożyć w inny sposób przewidziany Prospektami Informacyjnymi Funduszy i odpowiednimi Regulaminami.

Skorzystanie z nowych funkcjonalności Investor Online jest możliwe niezwłocznie po logowaniu do systemu i akceptacji nowej treści Regulaminu

Do dnia 31 grudnia 2022 r. możliwe jest korzystanie z obecnej wersji Investor Online. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z Investor Online będzie możliwe jedynie po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu.

W związku ze zmianą Regulaminu Klient może dokonać wypowiedzenia Umowy Investor Online w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Regulamin korzystania z Investor Online