Zmiana regulaminu Investor Online dla PPK

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana regulaminu Investor Online dla PPK

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zmiany treści „Regulaminu Investor Online dla PPK”

Szanowni Państwo,

w związku z rozszerzeniem funkcjonalności systemu Investor Online, „Regulamin Investor Online dla PPK” otrzymuje nową nazwę „Regulamin korzystania z Investor Online” oraz nową treść w brzmieniu dostępnym w załączniku niniejszego ogłoszenia. Regulamin jest też dostępny na stronie investors.pl w sekcji Informacje i dokumenty

Nowe funkcjonalności Investor Online :

 

  • zawierania Umowy IKE/IKZE,
  • zmiany adresu stałego i dokumentu tożsamości.

 

Za pośrednictwem Investor Online będzie możliwe skorzystanie z usługi Trwałego Nośnika, czyli systemu administrowanego przez niezależną od nas spółkę, który pozwala na wymianę korespondencji między Investors TFI a Użytkownikami w sposób gwarantujący, że umieszczone w nim dokumenty nie zostaną zniszczone ani zmodyfikowane. Skorzystanie systemu wymaga zapoznania się z postanowieniami Regulaminu korzystania z Trwałego Nośnika (określa on zasady świadczenia usługi) oraz jego akceptacja.

Rejestrowanie w systemie Investor Online jest możliwe z wykorzystaniem Wideoweryfikacji i BlueMedia (ścieżka przeznaczona dla wszystkich, w szczególności nowych klientów, czyli osób, które nie zainwestowały wcześniej w subfundusze Investors za pośrednictwem dystrybutora i nie są uczestnikami PPE ani PPK z funduszami Investors) lub tylko BlueMedia (ścieżka przeznaczona dla osób, które wcześniej zainwestowały już w jednostki subfunduszy Investors za pośrednictwem jednego
z dystrybutorów lub są uczestnikami PPE albo PPK z funduszami Investors).

Nowa wersja Investor Online uwzględnia zmianę przepisów prawa odnośnie sposobu udostępniania Dokumentu Kluczowych Informacji (KID), czyli przygotowanego dla każdego dostępnego
w naszej ofercie subfunduszu dokumentu zawierającego informacje o podstawowych cechach tegoż subfunduszu. W związku z tym po 1 stycznia 2023 r (data wejścia w życie nowych regulacji) każdy Użytkownik będzie poproszony przez system o wybór sposobu otrzymywania KID. Wybór można zmienić w każdej.

Dostęp do wszystkich funkcjonalności Investor Online będzie możliwy wyłącznie w przypadku wyboru elektronicznego sposobu otrzymywania KID (plik PDF). Uczestnik ma przy tym prawo w każdym czasie zwrócić się do Towarzystwa z prośbą o bezpłatną kopię papierową dokumentu KID.

Użytkownik Investor Online, który wybrał otrzymywanie KID w formie papierowej, nie będzie mógł złożyć za pośrednictwem systemu zleceń nabycia, konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszy Investors. Wynika to z faktu że nowe regulacje wymagają dostarczenia każdemu inwestorowi dokumentu KID w formie papierowej przed złożeniem każdego z tych zleceń, chyba, że zgodził się on na otrzymanie go w formie elektronicznej. Zlecenia nabycia, konwersji lub zamiany można złożyć w inny sposób przewidziany Prospektami Informacyjnymi Funduszy i odpowiednimi Regulaminami.

Powyższe zmiany Regulaminu, jako niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi
i nienakładające na Użytkowników dodatkowych obowiązków wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Regulamin Korzystania z Investor Online