Sprostowanie zmiany w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Sprostowanie zmiany w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO

Sprostowanie zmiany dokonanej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym w dniu 30 czerwca 2023 r.:

W rozdziale IIIA. „DANE O SUBFUNDUSZU INVESTOR RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”, w podrozdziale IIIA.12. „Opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu”, w punkcie IIIA.12.1. „Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy” następuje sprostowanie zdania pierwszego w akapicie drugim, które otrzymuje brzmienie:

Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities, subfundusz DWS Invest Brazilian Equties, fundusz zagraniczny DWS India, subfundusz zagraniczny DWS Invest Chinese Equities, subfundusz zagraniczny DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend, subfundusz zagraniczny DWS Invest Latin American Equities.

Sprostowanie treści Prospektu Informacyjnego zostało opublikowane na stronie www.investors.pl w dniu 19 lipca 2023 roku.

Prospekt Informacyjny Investor Parasol SFIO