Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

89.14 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,25 %
1 miesiąc
2,81 %
3 miesiące
6,25 %
6 miesięcy
2,79 %
Od początku roku
2,76 %
1 rok
-4,82 %
3 lata
-11,51 %
5 lat
-10,48 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
-10,85 %

Stan na dzień:

Aktywa

2,06 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

• Subfundusz funduszy
• Ekspozycja na rynek obligacji rynków wschodzących

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku obligacji rynków wschodzących i granicznych (frontier markets). Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus inwestuje bezpośrednio oraz za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających ekspozycji na papiery dłużne emitowane przez spółki i kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych, 
  • szukających inwestycji średnioterminowej o zmienności niższej niż na rynkach akcji.
Jeśli
  • nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje – sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol SFIO.

Prezentacja wyników scenariuszy

Struktura portfela na dzień: 30.12.2022

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
Typ zarządzania
Aktywne
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0,5%
opłata za zarządzanie
1,5% p.a.
benchmark
100% 6 miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).