Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

98.12 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,08 %
1 miesiąc
-0,38 %
3 miesiące
-0,81 %
6 miesięcy
-0,01 %
Od początku roku
-2,60 %
1 rok
-1,28 %
3 lata
2,34 %
5 lat
-1,08 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
-1,87 %

Stan na dzień:

Aktywa

2,49 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

• Subfundusz funduszy
• Ekspozycja na rynek obligacji rynków wschodzących

Celem subfunduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku obligacji rynków wschodzących i granicznych (frontier markets). Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus inwestuje bezpośrednio oraz za pośrednictwem funduszy zagranicznych zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.

Inwestowanie w subfundusz związane jest z ryzykiem walutowym.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających ekspozycji na papiery dłużne emitowane przez spółki i kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych, 
  • szukających inwestycji średnioterminowej o zmienności niższej niż na rynkach akcji.
Jeśli
  • nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje – sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji ale ograniczyć związaną z nim zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • chcesz wykorzystać długoterminowy potencjał rynków akcji i akceptujesz związane z nim ryzyko - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.
Struktura portfela na dzień: 31.08.2021

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0.50%
opłata za zarządzanie
1.50% p.a.
opłata za wyniki
25% zysku ponad benchmark
benchmark
100% 6 miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).