Investor Bezpiecznego Wzrostu | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:2/7
Aktywa na dzień:2024-04-30125,4 mln PLN
20 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu na Investor Bezpiecznego Wzrostu. Wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-05-20
Wycena jednostki114,58
Stopa zwrotu
1 dzień0,00%
1 miesiąc0,66%
3 miesiące1,71%
6 miesięcy4,97%
Od początku roku3,52%
1 rok8,81%
3 lata11,48%
5 lat16,01%
Od pierwszej wyceny
2015-03-16
14,64%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
 • Aktywna selekcja emitentów
 • Konserwatywne podejście do budowy portfela
 • Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji

Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych ratingów za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od  kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez  krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III P pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Szczegółowy opis polityki inwestycyInwestycja w Investor Bezpiecznego Wzrostu dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 30.04.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności, skłonnych do zaakceptowania możliwej większej zmienności związanej z poszukiwaniem okazji rynkowych,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę funduszy dłużnych oszczędnościowych.
  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanych akcyjnych.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: Rok

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III P pkt. 13 Prospektu informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Ochrony Kapitału
  Typ zarządzania Aktywne
  Początek działalności funduszu 16.03.2015 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% (WIBOR 6M+0,6%), 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie 0%
  Opłata za zarządzanie 1% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Fundusz stosuje    

  Zarządzający

  Michał Wiernicki

  Zarządzający funduszami