Kalkulatory

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Kalkulatory

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić!

Kalkulator prezentuje symulację zgromadzonego kapitału na podstawie zdefiniowanych założeń odnośnie częstotliwości i wysokości wpłat oraz stopy rocznego zysku. Pamiętaj, że faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

 Prezentowane wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry.

Prezentowane obliczenia i wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry wysokości wpłat, ich częstotliwości, oczekiwanej stałej stopy zwrotu w określonym czasie, a w przypadku „kalkulatora IKE” także wypłat na zakończenie okresu, uwzględniających ich częstotliwość. 
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych symulacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy oraz nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.