INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.


Selekcja akcji kluczem do sukcesu

Kluczem do sukcesu jest właściwa selekcja spółek portfelowych. Szukamy spółek, które nie są silnie pokryte analizami brokerów, co często daje premię w ich wycenie. Dużą wagę przywiązujemy do bezpośredniego kontaktu z zarządami spółek i monitorowaniu ich wyników. Dzięki włączeniu do portfela spółek zagranicznych zwiększyliśmy spektrum akcji i potencjał funduszu. Maciej ChudzikZarządzający Funduszami

Dlaczego Investor Akcji

Właściwa selekcja

Właściwa selekcja

Inwestujemy w spółki, a nie w akcje. W naturalny sposób nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo wykorzystują posiadane zasoby czy też okazje rynkowe. Podstawą strategii subfunduszu jest wybór firm o najlepszych perspektywach.

Wyróżniające się spółki

Wyróżniające się spółki

Szukamy przedsiębiorstw mających przewagę rynkową wynikającą na przykład z pomysłu, silnej marki,  zasobów, czy też innowacyjnego sposobu sprzedaży. Stawiamy na firmy mające potencjał generowania długoterminowego wzrostu oraz zarząd zdolny, aby ten potencjał wykorzystać.

Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja w działaniu

Utrzymujemy regularny kontakt z przedsiębiorstwami, w które zainwestowaliśmy. Systematycznie weryfikujemy firmy z naszego portfela na podstawie oceny pracy zarządu, skuteczności realizacji strategii oraz sposobu traktowania akcjonariuszy.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Choć bazą do budowy portfela są przedsiębiorstwa z warszawskiej giełdy, to część aktywów lokujemy na rynkach zagranicznych. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są  reprezentowane na GPW, jak również ogranicza podatność portfela na wahania koniunktury w kraju.

Efektywne rozwiązania

Efektywne rozwiązania

Tworzymy autorski portfel spółek i inwestujemy długoterminowo. Uważamy, że dobre firmy w dłuższym terminie przyniosą zysk bez względu na udział w indeksach giełdowych, czy okresowe wahania koniunktury.

Pamiętaj o ryzyku

Pamiętaj o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol FIO.


Wykorzystaj wzrost wartości najlepszych spółek

INVESTOR AKCJI

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w uniwersalnym funduszu akcji? Investor Akcji realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Akcji

Lubisz na bieżąco śledzić rynek akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi komentarzami naszych ekspertów oraz przekrojowymi prognozami rynkowymi.

Czytaj komentarze