Sprostowanie wykazu zmian regulaminu PPK czerwiec 2022

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Sprostowanie wykazu zmian regulaminu PPK czerwiec 2022

Sprostowanie

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą Regulaminu PPK (dalej: „Regulamin”) i ogłoszeniem wykazu zmian Regulaminu opublikowanym w dniu 04 czerwca 2022 r. (dalej: „Wykaz”), została popełniona oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, iż w § 1 ust. 4. Wykazu, wskazano że zmiana dotyczy ustępu 1 pkt. 16), podczas gdy w rzeczywistości chodziło o zmianę ust. 1 pkt. 22) polegającą na dodaniu lit. f).

W rozdziale I. „POSTANOWIENIA OGÓLNE” w § 2 „DEFINICJE”, w ustępie 1 pkt.  22) po literze e) dodaje się lit. f) o następującej treści:

„f) płatnika - jeżeli pracodawca, o którym mowa w lit. a, lub zleceniodawca, o którym mowa w lit. d, nie posiada numeru identyfikacyjnego;”

 

W załączeniu przekazuje się treść skorygowanego Wykazu zmian ogłoszonego w dniu 03.06.2022 r.

Skorygowany wykaz zmian regulaminu PPK