Zmiana polityki inwestycyjnej dwóch subfunduszy

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana polityki inwestycyjnej dwóch subfunduszy

30 czerwca 2023 roku zmieniła się polityka inwestycyjna subfunduszy Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus oraz Investor Akcji Rynków Wschodzących.

Jako Investors TFI oferujemy ponad 20 subfunduszy inwestycyjnych o różnych strategiach inwestycyjnych i różnym profilu ryzyko-zysk. Dążąc do tego, by nasza oferta w jak największym stopniu odpowiadała potrzebom klientów, podjęliśmy decyzję o zmianie z dniem 30 czerwca 2023 roku polityki inwestycyjnej oraz nazwy dwóch naszych subfunduszy:

  • Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus zmieni się w Investor Value,
  • Investor Akcji Rynków Wschodzących zmieni się w Investor Surowcowy.

Tego samego dnia Investor BRIC zmienił nazwę na Investor Rynków Wschodzących, czemu towarzyszyła korekta polityki inwestycyjnej poszerzająca spektrum inwestycyjne subfunduszu tak, by mógł on inwestować na giełdach krajów wschodzących w skład indeksu MSCI Emerging Markets.

Investor Value to fundusz akcyjny, koncentrujący się na inwestycjach w akcje spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną - w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. W portfelu Investor Value znajdą się głównie akcje spółek zagranicznych notowanych na giełdach Europy Zachodniej oraz USA. Subfundusz będzie dążył do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Investor Value uzupełnia ofertę funduszy akcyjnych Investors TFI, w skład której wchodzą już między innymi Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, Investor Quality, Investor Nowych Technologii oraz Investor Akcji Spółek Wzrostowych.

Investor Surowcowy, zgodnie z nazwą, ma zapewniać ekspozycję na szeroki rynek surowców, w tym między innymi metale przemysłowe oraz surowce energetyczne i rolne. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w zagraniczne fundusze typu ETF, dążąc przy tym do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Nowa polityka inwestycyjna Investor Obligacji Rynków Wchodzących Plus (od 30 czerwca 2023 r. Investor Value) oraz Investor Akcji Rynków Wschodzących (od 30 czerwca 2023 r. Investor Surowcowy) oznacza, że zmieniły się klasy aktywów, w które inwestują oba subfundusze. Wiąże się to z inną zmiennością i ryzykiem związanym z  inwestycją. W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, zmienił się m.in. wskaźnik ryzyka powyższych subfunduszy, profil docelowego inwestora czy też zalecany okres utrzymania inwestycji.

Inwestorzy, którzy są nadal zainteresowani lokowaniem oszczędności w subfundusz dający ekspozycję na akcje spółek z rynków rozwijających się, mają możliwość bezpłatnej zamiany jednostek uczestnictwa na jednostki Investor BRIC, który od 30 czerwca zmienił nazwę na Investor Rynków Wschodzących.

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus z subfunduszu papierów dłużnych stał się produktem typowo akcyjnym. Jeśli uznają Państwo, że nowa strategia nie jest dopasowana do celów postawionych inwestycji macie możliwość skorzystania z bezpłatnej zamiany jednostek uczestnictwa na jeden z pozostałych subfunduszy Investor Parasol SFIO. Warunkiem bezpłatnej zamiany jest złożenie zlecenia za pośrednictwem Investor Online (spis wszystkich subfunduszy wraz z opisem ich polityki inwestycyjnej znajduje się na naszej stronie internetowej www.investors.pl). W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych.

Subfunduszami Investor Parasol SFIO inwestującymi głównie w papiery dłużne są :

  • Investor Dochodowy – w jego portfelu znajdują się polskie obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
  • Investor Bezpiecznego Wzrostu – subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej, przy czym polityka inwestycyjna zakłada możliwość oportunistycznych inwestycji na rynku akcji.

Macie też Państwo możliwość konwersji jednostek uczestnictwa na jeden z subfunduszy Investor Parasol FIO. Konwersja wiąże się z koniecznością zapłaty ewentualnego podatku od dochodów kapitałowych. Spis wszystkoch funduszy Investors, wraz z opisem ich polityki inwestycyjnej, można znaleźć w sekcji fundusze inwestycyjne.

Wynikające z nowej polityki inwestycyjnej subfunduszy zmiany w statucie Investor Parasol SFIO zostały ogłoszone 30 marca i weszły w życie 30 czerwca 2023 r. Zalecamy zapoznanie się z powyższymi zmianami oraz nowymi Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje, które dostępne są na stronach poszczególnych funduszy.