Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

728.58 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,14 %
1 miesiąc
1,68 %
3 miesiące
7,48 %
6 miesięcy
13,71 %
Od początku roku
16,30 %
1 rok
33,37 %
3 lata
52,48 %
5 lat
119,27 %
10 lat
121,96 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
628,58 %

Stan na dzień:

Aktywa

286,45 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

854.63 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,15 %
1 miesiąc
1,84 %
3 miesiące
7,99 %
6 miesięcy
14,81 %
Od początku roku
17,87 %
1 rok
36,11 %
3 lata
61,58 %
5 lat
136,33 %
10 lat
147,92 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
194,50 %

Stan na dzień:

Aktywa

286,45 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

1 063.97 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,15 %
1 miesiąc
1,86 %
3 miesiące
8,03 %
6 miesięcy
14,90 %
Od początku roku
18,00 %
1 rok
36,33 %
3 lata
64,92 %
5 lat
151,82 %
10 lat
189,11 %
Od pierwszej wyceny
26.09.2005
217,12 %

Stan na dzień:

Aktywa

286,45 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz akcji
  • Aktywna selekcja spółek
Investor Akcji Spółek Dywidendowych dąży do utrzymywania stałego wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty na nich bazujące. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Ważnym kryterium doboru spółek do portfela jest też polityka dystrybucji zysków do akcjonariuszy (dywidendy i skup akcji własnych), jednakże w portfelu mogą znaleźć się również spółki znajdujące się w fazie reinwestycji zysków.

Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak
również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.
Jeśli
  • chcesz ograniczyć zmienność wyceny związaną z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych,
  • całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych.

NAGRODY

Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Subfundusz drugi rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie akcji polskich. 

Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie akcji polskich. 

Złoty Portfel 2018 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2018 najwyższa stopa zwrotu

Investor Akcji Spółek Dywidendowych otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Struktura portfela na dzień: 31.08.2021

Parametry

Zarządzający
Grzegorz Czekaj
Segment
Akcji
profil ryzyka i zysku
6 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 5.00%
opłata za zarządzanie
2.50% p.a.
benchmark
90% WIG, 10% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).