Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

842.94 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,07 %
1 miesiąc
-3,81 %
3 miesiące
-3,25 %
6 miesięcy
1,43 %
Od początku roku
-0,21 %
1 rok
0,30 %
3 lata
47,89 %
5 lat
81,97 %
10 lat
189,06 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
742,94 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,19 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

967.75 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,08 %
1 miesiąc
-3,66 %
3 miesiące
-2,79 %
6 miesięcy
2,40 %
Od początku roku
1,55 %
1 rok
2,26 %
3 lata
57,24 %
5 lat
96,00 %
10 lat
219,80 %
Od pierwszej wyceny
29.12.2004
271,91 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,19 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

1 206.03 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,08 %
1 miesiąc
-3,65 %
3 miesiące
-2,76 %
6 miesięcy
2,46 %
Od początku roku
1,65 %
1 rok
2,38 %
3 lata
59,51 %
5 lat
107,61 %
10 lat
271,51 %
Od pierwszej wyceny
26.09.2005
331,53 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,19 mld PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz mieszany
  • Aktywna selekcja emitentów w części akcyjnej i dłużnej.
Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 65%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny.

Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • chcących pomnażać oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym,
  • chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.
Jeśli
  • całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych
    i oszczędnościowych,
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy akcyjnych.


NAGRODY

Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2020 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz ponownie otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2019 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz po raz kolejny otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Złoty Portfel 2016 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2016 najwyższa stopa zwrotu

W 2016 roku Investor Zrównoważony poraz kolejny otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Złoty Portfel 2015 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2015 najwyższa stopa zwrotu

W 2015 roku Investor Zrównoważony ponownie otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz drugi rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Złoty Portfel 2013 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2013 najwyższa stopa zwrotu

W 2013 roku Investor Zrównoważony otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Struktura portfela na dzień: 29.10.2021

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Mieszane
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 4.00%
opłata za zarządzanie
2.50% p.a.
benchmark
55% WIG, 30% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 15% 6-miesięczna stawka WIBID.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).