Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

630.86 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,98 %
1 miesiąc
-0,98 %
3 miesiące
-1,07 %
6 miesięcy
1,75 %
Od początku roku
13,48 %
1 rok
6,51 %
3 lata
39,03 %
5 lat
66,89 %
10 lat
116,78 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
530,86 %

Stan na dzień:

Aktywa

788,58 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

690.46 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,99 %
1 miesiąc
-0,74 %
3 miesiące
-0,35 %
6 miesięcy
2,89 %
Od początku roku
14,97 %
1 rok
8,05 %
3 lata
42,89 %
5 lat
73,77 %
10 lat
131,54 %
Od pierwszej wyceny
29.12.2004
165,35 %

Stan na dzień:

Aktywa

788,58 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

858.30 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,99 %
1 miesiąc
-0,73 %
3 miesiące
-0,32 %
6 miesięcy
3,29 %
Od początku roku
16,14 %
1 rok
9,67 %
3 lata
51,42 %
5 lat
92,01 %
10 lat
176,27 %
Od pierwszej wyceny
26.09.2005
207,11 %

Stan na dzień:

Aktywa

788,58 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 40% do 65%.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy wyborze akcji spółek oraz pozostałych instrumentów finansowych, o których mowa powyżej, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III E pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

NAGRODY

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz po raz kolejny otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Złoty Portfel 2016 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2016 najwyższa stopa zwrotu

W 2016 roku Investor Zrównoważony poraz kolejny otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

RATING ANALIZ ONLINE

RATING ANALIZ ONLINE

W 2016 roku Investor Zrównoważony, który dzięki systematycznie osiąganym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym został oceniony przez Analizy Online najwyższym możliwym ratingiem - 5 gwiazdek.

Złoty Portfel 2015 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2015 najwyższa stopa zwrotu

W 2015 roku Investor Zrównoważony ponownie otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2014 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz drugi rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Alfa 2013 w kategorii najlepszy fundusz zrównoważony

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy zrównoważonych. 

Złoty Portfel 2013 najwyższa stopa zwrotu

Złoty Portfel 2013 najwyższa stopa zwrotu

W 2013 roku Investor Zrównoważony otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę Złoty Portfel za najwyższą stopę zwrotu.

Struktura portfela na dzień: 30.09.2019

Parametry

Zarządzający
Maciej Chudzik
Segment
Mieszane
profil ryzyka i zysku
4 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 4.00%
opłata za zarządzanie
3.50% p.a.
benchmark
55% WIG20, 30% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 15% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).