Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

113.40 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,11 %
1 miesiąc
2,25 %
3 miesiące
0,95 %
6 miesięcy
12,50 %
Od początku roku
3,28 %
1 rok
23,84 %
Od pierwszej wyceny
3.12.2019
13,40 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,50 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2060 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1998-2002. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2060 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2060 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Struktura portfela na dzień: 26.02.2021

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Segment
PPK
profil ryzyka i zysku
5 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Investor PPK SFIO i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.