Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

101.86 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,02 %
1 miesiąc
0,29 %
3 miesiące
3,92 %
6 miesięcy
6,25 %
Od początku roku
3,42 %
1 rok
-0,59 %
3 lata
6,18 %
Od pierwszej wyceny
4.11.2019
1,86 %

Stan na dzień:

Aktywa

33,14 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2025 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych przed 1968 r. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2025 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2025 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor PPK SFIO.

Prezentacja wyników scenariuszy

Struktura portfela na dzień: 28.02.2023

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Segment
PPK
Typ zarządzania
Aktywne
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Investor PPK SFIO i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.