Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

109.91 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,24 %
1 miesiąc
1,36 %
3 miesiące
2,01 %
6 miesięcy
2,38 %
Od początku roku
1,85 %
1 rok
7,96 %
Od pierwszej wyceny
4.11.2019
9,91 %

Stan na dzień:

Aktywa

12,77 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2025 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych przed 1968 r. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2025 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2025 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2021

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Segment
PPK
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Investor PPK SFIO i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.