Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

262.64 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,03 %
1 miesiąc
0,16 %
3 miesiące
-0,84 %
6 miesięcy
-1,60 %
Od początku roku
0,29 %
1 rok
-1,23 %
3 lata
3,47 %
5 lat
8,93 %
10 lat
25,73 %
Od pierwszej wyceny
15.11.1999
162,33 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,91 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

270.99 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,03 %
1 miesiąc
0,21 %
3 miesiące
-0,71 %
6 miesięcy
-1,34 %
Od początku roku
0,31 %
1 rok
-0,67 %
3 lata
5,44 %
5 lat
11,26 %
10 lat
29,01 %
Od pierwszej wyceny
10.05.2005
61,17 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,91 mld PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

284.17 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,03 %
1 miesiąc
0,22 %
3 miesiące
-0,67 %
6 miesięcy
-1,27 %
Od początku roku
0,32 %
1 rok
-0,55 %
3 lata
5,97 %
5 lat
12,94 %
10 lat
33,61 %
Od pierwszej wyceny
27.12.2005
64,36 %

Stan na dzień:

Aktywa

1,91 mld PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
  • Aktywna selekcja emitentów
  • Konserwatywne podejście do budowy portfela
Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery  wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu funduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Jeśli
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy obligacji, mieszanych lub akcyjnych.


Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego

NAGRODY

BESTSELLER 2016

BESTSELLER 2016

Subfundusz otrzymał statuetkę Alfa 2016 w kategorii najlepiej sprzedający się fundusz


Struktura portfela na dzień: 30.12.2021

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Oszczędnościowe
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
0,5%
opłata za zarządzanie
0,8% p.a.
opłata za wyniki
max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% 6-miesięcznej stawki WIBID
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).