Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

327.81 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,03 %
1 miesiąc
0,06 %
3 miesiące
0,70 %
6 miesięcy
1,71 %
Od początku roku
0,23 %
1 rok
4,53 %
3 lata
6,50 %
5 lat
16,47 %
10 lat
45,03 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
227,81 %

Stan na dzień:

Aktywa

96,71 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

332.24 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,03 %
1 miesiąc
0,07 %
3 miesiące
0,72 %
6 miesięcy
1,76 %
Od początku roku
0,24 %
1 rok
4,64 %
3 lata
6,82 %
5 lat
17,04 %
10 lat
46,16 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
62,55 %

Stan na dzień:

Aktywa

96,71 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

351.89 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,04 %
1 miesiąc
0,14 %
3 miesiące
0,93 %
6 miesięcy
2,18 %
Od początku roku
0,35 %
1 rok
5,42 %
3 lata
8,99 %
5 lat
20,90 %
10 lat
54,09 %
Od pierwszej wyceny
23.09.2005
63,68 %

Stan na dzień:

Aktywa

96,71 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony skarbowe) rozliczane w walucie polskiej, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Struktura portfela na dzień: 31.01.2018

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0.50%
opłata za zarządzanie
1.10% p.a.
benchmark
70% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 30% 6-miesięczna stawka WIBID, pomniejszone o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).