Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

322.16 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
0,58 %
3 miesiące
1,70 %
6 miesięcy
2,41 %
Od początku roku
2,81 %
1 rok
2,94 %
3 lata
9,57 %
5 lat
21,10 %
10 lat
43,65 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
222,16 %

Stan na dzień:

Aktywa

86,57 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

326.31 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
0,59 %
3 miesiące
1,73 %
6 miesięcy
2,46 %
Od początku roku
2,86 %
1 rok
3,04 %
3 lata
9,90 %
5 lat
21,63 %
10 lat
44,78 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
59,65 %

Stan na dzień:

Aktywa

86,57 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

343.80 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
0,65 %
3 miesiące
1,89 %
6 miesięcy
2,78 %
Od początku roku
3,17 %
1 rok
3,69 %
3 lata
12,00 %
5 lat
25,32 %
10 lat
51,88 %
Od pierwszej wyceny
23.09.2005
59,91 %

Stan na dzień:

Aktywa

86,57 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony skarbowe) rozliczane w walucie polskiej, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2017

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0.50%
opłata za zarządzanie
1.10% p.a.
benchmark
70% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 30% 6-miesięczna stawka WIBID, pomniejszone o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).