Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

112.49 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,09 %
1 miesiąc
1,37 %
3 miesiące
-3,43 %
6 miesięcy
-0,08 %
Od początku roku
0,44 %
1 rok
4,64 %
Od pierwszej wyceny
4.11.2019
12,49 %

Stan na dzień:

Aktywa

27,40 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2030 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1968-1972. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2030 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2030 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Struktura portfela na dzień: 30.12.2021

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Segment
PPK
profil ryzyka i zysku
4 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Investor PPK SFIO i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.