Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

107.27 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,56 %
1 miesiąc
2,12 %
3 miesiące
6,38 %
6 miesięcy
6,46 %
Od początku roku
0,18 %
1 rok
6,44 %
Od pierwszej wyceny
4.11.2019
7,27 %

Stan na dzień:

Aktywa

10,19 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Investor PPK 2030 realizuje przewidzianą w ustawie politykę inwestycyjną dopasowaną do osób urodzonych w latach 1968-1972. W miarę zbliżania się subfunduszu do zdefiniowanej daty (2030 r.) udział w jego aktywach części dłużnej (m.in. obligacji) zwiększa się kosztem części udziałowej (m.in. akcji). Celem zmiany jest stopniowe ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Investor PPK 2030 znajdują się w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Investor PPK SFIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Struktura portfela na dzień: 30.12.2020

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Segment
PPK
profil ryzyka i zysku
4 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Subfundusz funkcjonuje w ramach Investor Investor PPK SFIO i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka Investors TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF.