Materiały dla dystrybutorów

Format Nazwa Data
Dokument

PPK - Declaration to opt out of making ECP contributions

Dokument

PPK - Oświadczenie woli Uczestnika PPK składane do podmiotu zatrudniającego

Dokument

PPK - Wniosek o prowadzenie PPK dla osoby w wieku 55+

Dokument

PPK - Dyspozycja Uczestnika PPK składana do Investor PPK SFIO

Dokument

PPK - Oferta Investors TFI

Dokument

Formularz IKE interaktywny (deklaracja)

Dokument

PPK - Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Dokument

Investor for Retirement - newsletter ECPs

Q4 2022

Dokument

Investor Emerytalny – newsletter PPK

Q4 2022

Dokument

Lista kodów subfunduszy, schemat numeru rejestru

Dokument

Numery rachunków subfunduszy (dla pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A) / schemat realizacji zleceń

Dokument

Formularz 1 interaktywny (zlecenia) Investors TFI

Dokument

Formularz 2 interaktywny (dyspozycje) Investors TFI

Dokument

Formularz zmiany danych Investor Online (klienci indywidualni)

Dokument

Cele inwestycyjne na 2021 rok - aktualizacja

Dokument

PPK - Wzór umowy o zarządzanie PPK - czas nieokreślony

Dokument

PPK - Instruction of ECP Participant submitted to Investor PPK SFIO

Dokument

PPK - Wzór umowy o zarządzanie PPK - czas określony

Dokument

Cele inwestycyjne na 2021 rok

Dokument

PPK - Brochure “The ECP at your company”