Stopa zwrotu

Miara zyskowności inwestycji, podawana jako zmiana procentowa (wzrost lub spadek) wartości inwestycji w określonym czasie. Stopę zwrotu obliczamy dzieląc zmianę wartości inwestycji w czasie przez jej wartość początkową i mnożąc przez 100%. Przykładowo: wartość jednostki funduszu wynosiła początkowo 100 zł, wzrosła o 10 zł w ciągu roku. Stopa zwrotu wyniesie 10% w ciągu roku (10zł / 100zł x 100%). W wielu przypadkach należy uwzględnić złożone zmiany wartości inwestycji, np. dywidendy w przypadku akcji, a także podatki, które mogą pomniejszych nasz dochód.