Komentarz miesięczny - czerwiec 2024 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - czerwiec 2024 r.

Zarówno prezentacja kolejnych rewelacyjnych wyników finansowych, jak i następne trzy tygodnie bicia rekordów notowań utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że królowa jest jedna – Nvidia. Dominacja tej spółki w rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją jest wciąż nie do podważenia.
  • Polski rynek akcji lubi być przekorny. Tak jak w kwietniu nie dał się zwieść (chwilowym) spadkom na Wall Street, tak teraz zaliczając solidną korektę, nie poddaliśmy się presji nowych rekordów S&P500. Nie byliśmy jedyni. Większość ważniejszych rynków akcji w ostatnich tygodniach pokazywała słabość. W USA w gruncie rzeczy też nie jest różowo – wzrostom indeksów Nasdaq i S&P500 towarzyszyła spadająca szerokość rynku. Nowe rekordy to tak naprawdę zasługa przede wszystkim jednej spółki – Nvidii.

  • Od momentu publikacji wyników za pierwszy kwartał kurs akcji firmy prowadzonej przez Jensena Huanga wzrósł o 30%, a jej wartość rynkowa przekroczyła właśnie 3 biliony dolarów. Ten dostarczyciel „łopat i kilofów” do rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją (AI) odpowiada za jedną trzecią tegorocznego 13,6% wzrostu indeksu S&P500. Jeśli połączyć Nvidię z dziewięcioma innymi spółkami najbardziej związanymi z AI, to okazałoby się, że pozostałych 490 firm zdołało w tym roku podnieść indeks S&P500 o jedyne 5,5%. Daje to obraz niezwykłej, ale jednocześnie dość niezdrowej dominacji. Rozbieżność między pogarszającą się szerokością rynku, a wzrostem S&P500 i Nasdaq może budzić niepokój co do faktycznej siły trendu wzrostowego i jego dalszych losów.

  • Sytuację mogłoby poprawić wyraźne odrodzenie po dwóch latach słabości przemysłu i handlu, ale jak do tej pory przebiega ono w dość ślimaczym tempie. Ostatnie dane dotyczące sytuacji w amerykańskim przemyśle rzuciły cień niepewności co do potencjału tego odreagowania. Liczony dla regionu Chicago barometr koniunktury spadł właśnie po raz szósty z rzędu i to do najniższego poziomu od 4 lat. Przemysłowy wskaźnik tworzony przez Instytut Menadżerów Logistyki w USA w czerwcu ponownie znalazł się poniżej granicy 50 punktów, oddzielającej rozwój od recesji.

  • Drugi czynnik, który mógłby ponownie rozbudzić zainteresowanie mniejszymi spółkami, to dowód na to, że zaczynają się spełniać tegoroczne optymistyczne prognozy finansowe dla spółek z takich indeksów jak Russell 2000. Problem w tym, że cały czas są to jedynie zapowiedzi.

  • Nadzieje na demokratyzację hossy rozbudzić może też obniżenie kosztu pieniądza. Dziś wiara w skłonność Fed do rozpoczęcia znaczącego cyklu obniżek stóp niemal wyparowała. Biorę jednak pod uwagę, że Fed może zdecydować się na szybsze i nieco bardziej zdecydowane działania jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA, czego nikt (nawet sam Fed) nie zakłada. Jest z tym jednak pewien problem. W moim przekonaniu ewentualne przyśpieszenie i zwiększenie skali obniżek stóp w wykonaniu amerykańskiego banku centralnego będzie tylko formalnie związane z perspektywą spadającej inflacji. Prawdziwym powodem będzie słabnący rynek pracy.

 

 

   Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).