Komentarz miesięczny - maj 2024 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - maj 2024 r.

Choć po kilku tygodniach rynkowych turbulencji 15 maja indeks S&P500 powrócił do widocznego w pierwszym kwartale tego roku trendu ustanawiania kolejnych rekordów, to krótkoterminowe wskaźniki sentymentu inwestorów spadły do nieco rozsądniejszych poziomów. Okres podwyższonej zmienności i w sumie dość ograniczonych spadków był jednak zbyt krótki, żeby na serio przestraszyć rynek.
  • Kluczem do trwałości hossy są raportowane i oczekiwane wyniki finansowe firm, a w tej kwestii nic niepokojącego się nie wydarzyło. Jak na razie ani w USA, ani w Europie czy Japonii nie pojawiły się sygnały zmuszające analityków do weryfikacji dotychczasowych optymistycznych prognoz. Takiego zagrożenia nie da się jednak wykluczyć.
  • Epidemia zwolnień, która do niedawna dotykała przede wszystkim branżę technologiczną, w ostatnich miesiącach zaczęła przenosić się na inne branże. Mniej zamożni Amerykanie deklarują w ankietach coraz większą obawę o utratę pracy w ciągu roku i jednocześnie coraz mniejszą szansę na szybkie uzyskanie nowego zatrudnienia. Mniejsze firmy w USA częściej raportują dziś rosnące problemy z popytem niż z dostępnością pracowników. Skłonność przedsiębiorstw do zwiększania zatrudnienia oraz płac wyraźnie osłabła. W całej amerykańskiej gospodarce liczba bezrobotnych rośnie coraz szybciej, a dynamika zatrudnienia spada, szczególnie w przypadku miejsc pracy o pełnym wymiarze godzinowym.
  • Choć seria słabszych danych gospodarczych tylko nieznacznie zmieniła nastawienie inwestorów co do szybkości i skali obniżek stóp procentowych w wykonaniu Fed, to jednak znacząco wsparła wystrzał giełdowych indeksów ku nowym rekordom. Najwyraźniej inwestorzy zaczęli działać w trybie „im gorzej (w gospodarce), tym lepiej (na rynkach)”, bo już nie trzeba obawiać się restrykcyjnego banku centralnego. Nie da się jednak zbyt długo funkcjonować w takim trybie. To „gorzej” może się w końcu przełożyć na trajektorię oczekiwanych zysków, a to ona jest kluczem do giełdowych trendów. 

 

   Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).