Komentarz miesięczny - kwiecień 2024 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - kwiecień 2024 r.

Niewielkie turbulencje, z jakimi muszą borykać się inwestorzy na Wall Street od początku kwietnia mogą być zapowiedzią nadchodzących zmian. Hossa na akcjach nie powinna wyglądać tak, jakby była odrysowywana linijką.
  • Po pięciu miesiącach niezmąconych większą korektą wzrostów, na Wall Street powróciła zmienność. Turbulencje, których doświadczyli także inwestorzy w Europie Zachodniej, były wynikiem rosnącej niepewności co do skali obniżek stóp procentowych. Przyczyniły się do tego zarówno dane makroekonomiczne coraz wyraźniej sugerujące odrodzenie w przemyśle na rynkach rozwiniętych, jak i wzrost ceny części surowców. Trudno jednak oczekiwać, żeby z takich powodów mogło się zrodzić coś więcej niż korekta.
  • Ostatnie osiem tygodni na całym świecie należało do branż energetycznej, surowcowej, finansowej oraz spółek przemysłowych. Siła tych mocno cyklicznych branż koresponduje z poprawiającym się stanem światowego przemysłu i handlu. Przebłyski odrodzenia się tych ważnych elementów światowej gospodarki były widoczne jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Dane opublikowane na początku kwietnia, a szczególnie wskaźniki ISM dla przemysłu, zdają się przypieczętowywać ten proces. Przebicie przez amerykański indeks menadżerów logistyki poziomu 50 punktów po półtorarocznej przerwie oraz potwierdzenie analogicznego dokonania kolejny miesiąc z rządu przez globalny wskaźnik PMI dla przemysłu, to mocne świadectwa powrotu gospodarczej koniunktury.
  • W rezultacie inwestorzy zaczęli nawet powątpiewać w to, że w tym roku będą mogli liczyć na dwie obniżki stóp procentowych. Śmiałkowie obstawiający pierwsze cięcie w czerwcu musieli rzucić ręcznik, a zakładając się o lipcowy lub wrześniowy termin rozpoczęcia cyklu obniżek równie dobrze można dziś rzucać monetą.
  • Muszę przyznać, że proces przechodzenia ze skrajności w skrajność w ocenie perspektyw na rynku krótkoterminowych stóp procentowych w USA przez ostatnie półtora roku robi wrażenie. Licząc od giełdowego dołka z października 2022 roku, wahadło mające wyznaczyć zakładany przez rynek poziom stóp Fed w styczniu 2025 roku przechylało się najpierw od 4% do 2,5% i z powrotem, a ostatnio z 4,8% do 3,6%, aż ostatecznie wróciło do punktu wyjścia (4,9%). Przy takich dokonaniach rynku stopy procentowej niska zmienność rynków akcji szokuje jeszcze bardziej.
  • Niewielkie turbulencje, z jakimi muszą borykać się inwestorzy na Wall Street od początku kwietnia mogą być zapowiedzią nadchodzących zmian. Hossa na akcjach nie powinna wyglądać tak jakby była odrysowywana linijką, a tak się działo w ostatnich pięciu miesiącach. Nie oznacza to groźby jej zakończenia. Dane świadczące o sile gospodarki zmuszające banki centralne do wstrzymania cyklu obniżek stóp to mało przekonujący powód do rozpoczęcia bessy. Należałoby się bać raczej odwrotnej sytuacji, czyli panicznych obniżek stóp w reakcji na gwałtowny wzrost bezrobocia. Dziś nie ma jeszcze wystarczających przesłanek, żeby martwić się o taki scenariusz.

 

 

   Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).