Komentarz miesięczny - marzec 2024 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - marzec 2024 r.

Giełdowa hossa stała się ostatnio tematem z pierwszych stron gazet (The Economist, Barrons). Zazwyczaj bywało to sygnałem ostrzegawczym, którego nie należało ignorować.
  • Ostatnie pięć miesięcy przyniosło ponad 25-proc. wzrost indeksu S&P500. Taki przejaw siły rynkowych byków nie zdarza się często. Co ważniejsze, wzrosty charakteryzowały się bardzo niską zmiennością. Porównując stopę zwrotu z indeksu S&P500 z ostatnich 100 sesji z odchyleniem standardowym dziennych zmian indeksu, otrzymujemy najwyższy stosunek zysku do ryzyka od co najmniej czterdziestu lat.
  • Odsetek inwestorów instytucjonalnych negatywnie nastawionych do rynku akcji w USA spadł właśnie niemal do najniższego poziomu w historii. Powszechny optymizm wspiera zachowanie indeksów. Historyczne maksima ustanowiły nie tylko Nasdaq, czy S&P500, ale także giełdy w Niemczech oraz Francji, ignorując tym samym słabość tamtejszych gospodarek. Rekord pobił nawet japoński Nikkei 225, a na to inwestorzy musieli czekać od grudnia 1989 roku.
  • Choć na Wall Street firmy ze Wspaniałej Siódemki rosną w tym roku dwa razy szybciej niż pozostałe 493 spółki z indeksu S&P500, to również wskaźnik odzwierciedlający zachowanie „gorszej” większości już na początku lutego ustanowił rekord i od tego czasu pnie się w górę. Dzieje się tak między innymi za sprawą spółek z takich sektorów jak finanse, przemysł czy surowce oraz dzięki ostatniej poprawie notowań akcji firm energetycznych w USA. Zachowanie tych mocno cyklicznych branż odzwierciedla już nie tylko oczekiwane miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, ale wręcz jej wyraźne odrodzenie.
  • Podniesienie z 1% do ponad 2% szacunków dynamiki wzrostu amerykańskiego PKB w 2024 roku stało się paliwem dla tegorocznej zwyżki wielu cyklicznych spółek i branż. W rezultacie prognozy zysków spółek z indeksu S&P500 na ten i przyszły rok zamiast spadać (jak to zazwyczaj bywało) w ostatnich tygodniach zaczęły rosnąć.
  • Kosztem tej poprawy może być inflacja, która nie będzie tak szybko i znacząco spadać jak się wcześniej wydawało i może zacząć utrzymywać się powyżej celu Fed przez dłuższy czas. Mam jednak wrażenie, że zarówno inwestorzy, jak i sam Jerome Powell zaczynają traktować tę nieco podwyższoną inflację jako „poświęcenie, na które są gotowi”.

 

 

   Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).