Komentarz miesięczny - luty 2024 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - luty 2024 r.

Dane wskazujące na siłę rynku pracy w USA nie są wcale takie jednoznaczne. Dlatego też tak ważne jest potencjalne odbicie w światowym przemyśle, dzięki któremu takie spółki jak UPS nie będą zmuszone do kolejnego cięcia kosztów. Takie cięcia są mocno zaraźliwie i mogą odbić się na całej gospodarce.
  • Silna przecena spółek technologicznych w pierwszym tygodniu roku automatycznie przywiodła obraz rynku z początku 2022 roku, kiedy to taka sama przecena rozpoczęła trwającą kolejne dwanaście miesięcy „rzeź” spółek z indeksu Nasdaq. Tym razem skończyło się na chwili strachu. W kolejnych czterech tygodniach liderzy trwającej od 2009 roku hossy pokazali swą siłę. Wyjątkiem była Tesla, której akcje spadły w tym roku o 27%.
  • Grupa Sześciu Wspaniałych (bez Tesli) i dwie firmy tworzące oligopol na rynku płatności kartami, Visa oraz Mastercard, zanotowała w pierwszych pięciu tygodniach 2024 r. wzrost kursów akcji średnio o 10%. Pozostałe spółki z indeksu S&P500 zdołały wspólnie wypracować zwrot na poziomie 1,3% (cały indeks wzrósł o blisko 4%). To imponujący pokaz dominacji, ale z drugiej strony problem dla trwałości trendu wzrostowego.++
  • Zarówno w USA, jak i w Europie indeksy małych i średnich spółek, po wystrzale w górę w ostatnich tygodniach ubiegłego roku, stanęły i zdają się czekać na sygnał do kolejnych wzrostów. Takim sygnałem mogą być coraz liczniejsze dowody na odbudowę w globalnym przemyśle. Można do nich zaliczyć między innymi wyraźny wzrost nowych zamówień w amerykańskim przemyśle, wzrost eksportu z Korei Południowej, a także pierwszy od sierpnia 2022 r. wzrost indeksu PMI dla globalnego przemysłu do poziomu 50 punktów. To wszystko daje pewną nadzieję, że rozliczenia z pandemią dobiegają końca, a przemysłowe odreagowanie może wesprzeć pozytywne trendy na światowych giełdach.
  • To właśnie w odbudowie przemysłu, a nie w interwencji władz centralnych, upatrywałbym szansy na odbicie indeksów akcji na giełdach w Hongkongu czy Szanghaju. Działania administracyjne nie są w stanie na trwale odwrócić rozpoczętego na początku 2021 r. trendu spadkowego. Za słabością chińskich spółek stoją poważne gospodarcze wyzwania oraz decyzje podejmowane przez Pekin wobec wielu prywatnych spółek i różnych sektorów, zmniejszające ich atrakcyjność w oczach zachodnich inwestorów.

 

 

   Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).