Złoto w 2024 r. - ku nowym szczytom

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Złoto w 2024 r. - ku nowym szczytom

Spodziewany w połowie roku początek cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych powinien być silnym impulsem wzrostowym dla kursu kruszcu. W perspektywie końca 2024 roku oznaczałoby to wzrost ceny złota najprawdopodobniej do poziomu ok. 2200 USD za uncję, z potencjałem na jeszcze silniejszy ruch w górę.

W 2023 roku cena złota wyrażona w dolarze amerykańskim wzrosła o 14,6%, co było wynikiem zgodnym z prognozą, jaką przedstawialiśmy rok temu i którą podtrzymaliśmy w połowie roku. Od dwóch lat złoto pozostaje zdecydowanym liderem wśród szerokich klas aktywów denominowanych w dolarze pod względem stopy zwrotu. 

Wykres 1. Dwuletnia stopa zwrotu z wybranych klas aktywów

Źródło: Bloomberg; obliczenia własne

Po raz kolejny dowiodło też, że w trudnych dla rynków kapitałowych okresach potrafi ochronić portfel przed istotnym spadkiem wartości, a w okresach lepszych – dostarczyć solidny zwrot z inwestycji.

Perspektywy inwestycji w złoto w roku 2024 rysują się również w pozytywnych barwach. Wynika to przede wszystkim ze spodziewanego w tym roku rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych w USA. Biorąc pod uwagę wszystkie amerykańskie cykle polityki monetarnej w XXI wieku, w horyzoncie dwóch lat od pierwszej obniżki złoto pozwalało zarobić średnio ok. 25%, czyli ok. 12% w skali roku. Momenty rozpoczęcia istotnych spadków nominalnych rentowności obligacji amerykańskich, wywołanych zapowiadanym lub realizowanym odchodzeniem przez Fed od restrykcyjnej polityki monetarnej, korespondują natomiast z początkami silnych trendów wzrostowych na złocie. 

Wykres 2. Kurs złota a rentowność obligacji

Źródło: Bloomberg. Wykazane na wykresie stopy zwrotu złota dotyczą okresów: 18.05.2000 – 24.06.2003, 12.06.2007 – 05.09.2011, 07.11.2018 – 06.08.2020

Obniżka stóp w USA będzie prawdopodobnie miała przełożenie również na spadek długoterminowych realnych rentowności oraz spadek relatywnej atrakcyjności dolara w stosunku do innych walut. Oba te czynniki, będące istotnymi średnioterminowymi determinantami dynamiki cen kruszcu, powinny oddziaływać pozytywnie na stopę zwrotu inwestycji w złoto w 2024 roku.

W scenariuszu bazowym oczekujemy, że impuls dla złota związany z odwróceniem kursu polityki monetarnej w USA najprawdopodobniej będzie miał miejsce w okolicach połowy 2024 roku, a do tego czasu możemy dalej na rynku kruszcu doświadczać wzlotów i upadków, wywoływanych zmieniającymi się interpretacjami danych makro-ekonomicznych oraz komunikatów płynących z amerykańskiego banku centralnego.

Ewentualne dalsze korekty ceny złota powinny być już jednak ograniczone, gdyż perspektywa czasowa pierwszej obniżki w USA, mimo że systematycznie postrzegana przez rynek zbyt optymistycznie, rzeczywiście wydaje się w chwili obecnej nieodległa. Dodatkowo, kurs złota wspiera napięta sytuacja geopolityczna. Wybuch konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy, zatrzymanie procesu normalizacji stosunków między Izraelem, a krajami arabskimi oraz niechęć społeczeństwa amerykańskiego do dalszego finansowania wysiłków zbrojnych Ukrainy w wojnie z Rosją istotnie pogarszają percepcję bezpieczeństwa światowego. Takie okoliczności skłaniają inwestorów do poszukiwania bezpiecznych przystani dla kapitału, a za takową uznawany jest właśnie kruszec. Co więcej, od dwóch lat mamy do czynienia ze wzmożonym popytem na złoto ze strony banków centralnych, a w ostatnim kwartale 2023 roku zaczęliśmy obserwować również wzrost długich pozycji wśród inwestorów prywatnych, co może być pierwszym przejawem szerszej poprawy sentymentu do kruszcu. 

 
  Maciej Kołodziejczyk, zarządzający Investor Gold Otwarty

 

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).