Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

102.59 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,18 %
1 miesiąc
2,16 %
3 miesiące
6,43 %
6 miesięcy
5,04 %
Od początku roku
2,16 %
1 rok
1,62 %
3 lata
1,76 %
5 lat
6,43 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
2,64 %

Stan na dzień:

Aktywa

92,79 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol SFIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
  • Aktywna selekcja emitentów
  • Konserwatywne podejście do budowy portfela
  • Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji
Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej  wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery  wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od  kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku.

Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez  krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności, skłonnych do zaakceptowania możliwej większej zmienności związanej z poszukiwaniem okazji rynkowych,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Jeśli
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy obligacji, mieszanych lub akcyjnych.


Z dniem 20.12.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Bezpiecznego Wzrostu.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol SFIO.

Aktualny benchmark stosowany jest od 1 lipca 2022 r. Od 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 maja 2018 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu (Benchmark) była w100% 6 miesięczna stawka WIBID, pomniejszona o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem. Od początku działalności Subfunduszu, tj. od 13 marca 2015 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. poziom referencyjny (benchmark) wyznaczał wzorzec składający się w 90%z indeksu MSCI World i w 10%z6 miesięcznej stawki WIBID.

Prezentacja wyników scenariuszy

Struktura portfela na dzień: 30.12.2022

Parametry

Zarządzający
Michał Wiernicki
Segment
Ochrony kapitału
Typ zarządzania
Aktywne
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
0%
opłata za zarządzanie
1% p.a.
opłata za wyniki
20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
benchmark
90% (WIBOR 6M+0,6%), 10% WIBID ON
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).