Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

100.43 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,07 %
1 miesiąc
-1,57 %
3 miesiące
-2,72 %
6 miesięcy
-2,48 %
Od początku roku
-2,12 %
1 rok
-1,67 %
3 lata
2,86 %
5 lat
11,24 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
0,48 %

Stan na dzień:

Aktywa

149,56 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej
  • Aktywna selekcja emitentów
  • Konserwatywne podejście do budowy portfela
  • Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji
Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej  wiarygodności (BGK, Jednostki Samorządu Terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery  wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od  kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku.

Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez  krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności, skłonnych do zaakceptowania możliwej większej zmienności związanej z poszukiwaniem okazji rynkowych,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Jeśli
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy obligacji, mieszanych lub akcyjnych.


Z dniem 20.12.2016 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Bezpiecznego Wzrostu.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Struktura portfela na dzień: 29.10.2021

Parametry

Zarządzający
Michał Wiernicki
Segment
Ochrony kapitału
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
5.00%
opłata za zarządzanie
1.00% p.a.
opłata za wyniki
max. 10% zysku, wyłącznie gdy zysk przekroczy 110% 6-miesięcznej stawki WIBID
benchmark
100% 6-miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).