Investor Dochodowy | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:2/7
Aktywa na dzień:2024-03-28142,2 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-04-12
Wycena jednostki153,04
Stopa zwrotu
1 dzień0,03%
1 miesiąc0,43%
3 miesiące1,90%
6 miesięcy4,44%
Od początku roku2,43%
1 rok8,22%
3 lata9,27%
5 lat13,01%
Od pierwszej wyceny
2008-01-28
52,31%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

 • Fundusz dłużnych papierów skarbowych
 • Ograniczone ryzyko stopy procentowej

Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także w instrumenty emitowane przez NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

Investor Dochodowy NIE jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III E pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Inwestycja w Investor Dochodowy dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 28.03.2024

  Profil inwestora

  Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

  • szukających krótko i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

   

  Kup fundusz 0% opłat

  Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy obligacji, mieszanych lub akcji.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 9 miesięcy

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie IIIE.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

  Fundusz stosuje    

  Szczegóły funduszu

  Typ funduszu Oszczędnościowy
  Typ zarządzania Aktywne
  Programy Inwestycyjny System Oszczędnościowy
  Początek działalności funduszu 28.01.2008 r.
  Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  Benchmark 90% WIBOR 6M, 10% WIBID ON
  Opłata za nabycie 0%
  Opłata za zarządzanie 0,5% p.a.
  Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
    Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

  Zarządzający

  Mikołaj Stępniewski

  Zarządzający funduszami