Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

103.70 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,15 %
1 miesiąc
-0,47 %
3 miesiące
0,68 %
6 miesięcy
1,48 %
Od początku roku
0,96 %
1 rok
1,98 %
3 lata
1,25 %
5 lat
3,19 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
3,71 %

Stan na dzień:

Aktywa

56,76 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Z dniem 27.02.2021 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej oraz nazwy Subfunduszu na Investor Akumulacji Kapitału.

Wyniki historyczne zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA
  • Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych.
  • Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.
  • Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

  Wysoki (80%) minimalny udział w portfelu subfunduszu instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny. Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych. Łączny udział w portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych nie przekroczy 20%.

  Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości środków subfunduszu w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących.

  Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na polskiej giełdzie, jak również redukować ekspozycję na ryzyko przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

  Uzupełnieniem portfela, w ramach łącznego z częścią akcyjną limitu 20% aktywów subfunduszu, mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Ich dobór ma na celu zwiększenie dywersyfikacji portfela i uzyskanie korzyści z tytułu ekspozycji na szersze spektrum klas aktywów.

  Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Prospekcie Informacyjnym Subfunduszu.

  PROFIL INWESTORA

  Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • konserwatywnych, chcących akumulować oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego w pewnym stopniu wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji oraz metali szlachetnych, ale ograniczyć skutki ich krótkoterminowej zmienności dzięki dominującemu udziałowi papierów dłużnych w portfelu inwestycyjnym,
  • o średnim lub długim horyzoncie inwestycyjnym (minimum 3 lata) i akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje i obligacje przedsiębiorstw,
  •  chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.
  Jeśli
  • całkowicie nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje - sprawdź naszą ofertę subfunduszy dłużnych i oszczędnościowych,
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych i akcyjnych.

  Struktura portfela na dzień: 31.08.2021

  Parametry

  Zarządzający
  Mikołaj Stępniewski
  Michał Wiernicki
  Grzegorz Czekaj
  Segment
  Ochrony kapitału
  profil ryzyka i zysku
  3 / 7
  realizacja zleceń
  każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
  wpłaty
  pierwsza i kolejna min. 50 PLN
  opłata za nabycie
  max. 1.00%
  opłata za zarządzanie
  1.00% p.a.
  opłata za wyniki
  Brak do końca 2021 r.
  programy
  Inwestycyjny System Oszczędnościowy

  Dokumenty

  Pozostałe dokumenty

  Nota prawna

  Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).