Komentarz miesięczny - kwiecień 2023 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - kwiecień 2023 r.

Dobre wyniki największych banków w USA za pierwszy kwartał jedynie potwierdziły, że marcowy „kryzys” w sektorze finansowym, był jedynie odroczonym w czasie efektem pęknięcia baniek na rynkach akcji i obligacji, a nie zarzewiem nadciągających kłopotów. Nie oznacza to, że przez zacieśnienie polityki kredytowej nie dołożą one kamyczka do potencjalnej pełnoobjawowej recesji.
  • Marcowe turbulencje w amerykańskim i europejskim sektorze finansowym skończyły się równie szybko, jak się zaczęły. Indeksy akcji są dziś wyżej niż przed wybuchem bankowej paniki. Wskaźnik zmienności VIX znalazł się w połowie kwietnia na poziomie najniższym od półtora roku. Strach przed powtórką z bankowego kryzysu lat 2008-09 okazał się nieuzasadniony, czego najlepszym dowodem była kontynuacja serii podwyżek stóp przez Fed i EBC. Dobre wyniki największych banków w USA za pierwszy kwartał jedynie potwierdziły, że marcowy „kryzys” w sektorze finansowym, był jedynie odroczonym w czasie efektem pęknięcia baniek na rynkach akcji i obligacji, a nie zarzewiem nadciągających kłopotów.
  • W ostatnich kilku tygodniach pojawiło się sporo sprzecznych sygnałów świadczących albo o rychłym rozpoczęciu recesji, albo poddających jej nadejście w wątpliwość. Już samo ustanowienie w pierwszej połowie kwietnia przez indeks paryskiej giełdy CAC40 nowego rekordu nie tylko kwestionuje określenie ubiegłorocznych spadków mianem prawdziwej bessy, ale też wskazuje na to, że rynek nie bierze na poważnie scenariusza głębokiej dekoniunktury gospodarczej w Europie. Siła niemieckiego wskaźnika DAX świadczy o tym, że przekazu płynącego ze strony paryskiej giełdy zapewne nie należy ignorować.
  • Wygląda na to, że rynek akcji wciąż nie daje za wygraną i nie wierzy w rozpoczęcie w tym roku pełnoobjawowej recesji, bo spowolnienia, które trwa do dłuższego czasu nijak nie da się pod taką recesję podciągnąć. To, z czym mamy do czynienia w USA, w Europie oraz w Polsce to wciąż jedynie rozliczenie ze sztucznie wykreowaną ekspansją gospodarczą czasów pandemii, a to za mało, żeby obwieścić nadejście prawdziwej dekoniunktury i usprawiedliwić tym samym giełdową bessę.
  • Co prawda marcowy odczyt stopy bezrobocia w USA na poziomie 3,5% jest najniższym wskazaniem od 1968 roku, ale w ostatnich tygodniach pojawiło się sporo danych świadczących o tym, że na spiżowym pomniku silnego rynku pracy pojawiły się rysy. Znacząco spadły odczyty wskaźników zatrudnienia w ramach badań instytutu ISM, wyraźnie zmniejszyła się liczba nieobsadzonych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia według ADP był zdecydowanie słabszy niż oczekiwania i wcześniejsze odczyty. Według raportu Challengera fala zwolnień w USA coraz bardziej rozprzestrzenia się poza branżę technologiczną. Dodatkowo ostatnie tygodnie to ciągły wzrost liczby nowych zasiłków dla bezrobotnych w USA. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale rynkowa wizja powtórzenia, a nawet pobicia przez spółki rekordowych zysków z czasów pandemii już w 2024 roku może się okazać iluzją.

    Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

 

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).