Fundusze dłużne wciąż atrakcyjne

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze dłużne wciąż atrakcyjne

Wyraźny trend wzrostowy cen obligacji zapoczątkowany w październiku 2022 roku kontynuowany jest do dziś. Inwestorzy wracają na rynek krajowych obligacji za sprawą spadającej inflacji, odpornej gospodarki i oczekiwań obniżek stóp procentowych w Polsce jeszcze w tym roku.

Po ośmiu miesiącach 2023 roku stopa zwrotu Investor Obligacji o 2,1 pkt. proc. przewyższa zysk wypracowany przez Investor Oszczędnościowy. Tym samym sprawdził się opisywany przez nas na poczatku roku scenariusz preferujący fundusz koncentrujący się na papierach stałokuponowych i o dłuższym terminie do wykupu, jakim jest Investor Obligacji. 

Po tak udanym okresie dla funduszy dłużnych pojawia się naturalne pytanie o dalszy potencjał tego typu rozwiązań. Podwyższone stopy procentowe i perspekywa ich obniżki to gerneralnie korzystne środowisko dla funduszy dłużnych. Co prawda rynek finansowy w części zdyskontował już spodziewaną jeszcze w tym roku obniżkę stóp procentowych w Polsce, jednak wiele wskazuje na to, że wraz ze spadkiem inflacji weszliśmy w dłuższy cykl obniżania stóp procentowych. W średnim i dłuższym terminie premiuje to przede wszystkim portfel Investor Obligacji. Z drugiej strony rentowności krajowych papierów dłużnych cały czas są wyższe niż średnia z ostatnich 10 lat. Co więcej, stawka WIBOR (na jej podstawie naliczane są odsetki od większości obligacji korporacyjnych) spada wolniej od rentowności obligacji skarbowych. W połączeniu z dobrą sytuacją finansową firm, powoduje to relatywnie wysoką atrakcyjność obligacji renomowanych krajowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych, które są ważnym składnikiem portfela Investor Oszczędnościowy. 

Zakładany przez nas scenariusz na krajowym rynku długu oraz szybsza realizacja naszych oczekiwań z początku roku skłania do konkluzji, że podział portfela dłużnego na Investor Obligacji i Investor Oszczędnościowy w wyjściowych proporcjach 50/50 może okazać się najbardziej optymalną strategią. W horyzoncie 12-miesięcznym, wciąż oczekujemy wyższej stopy zwrotu Investor Obligacji, jednak fundusz ten charakteryzuje się wyższa zmiennością i wszelkie zaskoczenia rynkowe będą mocniej wpływały na jego stopę zwrotu (to jak różne fundusze dłużne reagują na zmianę warunków rynkowych wyjaśniamy tutaj.

Mikołaj Stępniewski - zarządzający funduszami Investors

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).