Fundusze dłużne wciąż atrakcyjne

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze dłużne wciąż atrakcyjne

Zaskakująca obniżka przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) na początku września podstawowej stopy procentowej aż o 0,75 pkt proc. (z 6,75% do 6%), nie zmieniła w znaczącym stopniu atrakcyjności funduszy dłużnych.

Reakcją na decyzję RPP był spadek rentowności obligacji o krótkim terminie do wykupu oraz delikatny wzrost w przypadku papierów długoterminowych. Przy braku zmian perspektyw gospodarczych i oczekiwań rynkowych, taki rozwój wydarzeń zwiększałaby atrakcyjność funduszy obligacji długoterminowych i o stałym oprocentowaniu względem roz-wiązań inwestujących w dług o krótkim terminie zapadalności lub o zmiennym oprocentowaniu.

Źródło: Investors TFI, dane dna 15.09.2023 r.

Nadal uważamy jednak, że w części dłużnej portfela inwestycyjnego warto przypisać jednakową wagę funduszom Investor Obligacji oraz Investor Oszczędnościowy. Dlaczego?

Na rynku obligacji długoterminowych widzimy dwa możliwe scenariusze. Pierwszy z nich zakłada dalszy relatywnie szybki spadek stopy procentowej. Jego realizację zakłada obecnie rynek kontraktów terminowych. Silnym wsparciem dla takiego rozwoju wydarzeń może być zwrot na najważniejszych międzynarodowych rynkach obligacji, które wydają się być blisko punktu przesilenia (rentowności w krajach rozwiniętych są już bardzo wysokie, a perspektywa wzrostów stóp w USA czy Europie jest ograniczona). Drugi scenariusz jednak nie jest dla długoterminowych obligacji tak optymistyczny. Najłatwiejsza część walki z inflacją jest już za nami. W przypadku gdyby dynamika wzrostu cen uporczywie utrzymywała się na podwyższonym poziomie, kolejne obniżki stóp procentowych mogą być mniejsze i/lub wolniejsze.

Tego typu dylematy w dużo mniejszym stopniu dotykają inwestorów funduszy oszczędnościowych. Wciąż atrakcyjne rentowności obligacji zmiennokuponowych (nawet pomimo ostatnich spadków WIBOR), połączone z solidną sytuacją finansową dużych emitentów korporacyjnych wskazują, że w dalszym ciągu fundusze te mogą dostarczać satysfakcjonującą stopę zwrotu przy ograniczonej zmienności

Reasumując, w scenariuszu bazowym Investor Obligacji w perspektywie kolejnych 12 miesięcy powinien przynieść wyższą stopę zwrotu. Ryzyko wolniejszego od aktualnych oczekiwań tempa obniżki stóp procentowych powoduje jednak, że nadal preferowanym przez nas podziałem portfela funduszy dłużnych jest równa waga przypisana Investor Obligacji i Investor Oszczędnościowy.

Mikołaj Stępniewski, zarządzający funduszami Investors

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).