Komentarz miesięczny - październik 2023 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - październik 2023 r.

Wygląda na to, że Fed jest przekonany, iż udało mu się zahamować wzrost cen bez wprowadzenia amerykańskiej gospodarki w stan recesji. Ta wiara okazała się zaraźliwa, a perspektywa miękkiego lądowania w gospodarce stała się w ostatnich tygodniach powszechnie obowiązującym scenariuszem. Trzeba jednak pamiętać, że tak zwany soft landing to niezmiernie rzadkie zjawisko.
  • Choć Fed nie zaskoczył rynków decyzją o pozostawieniu bez zmian stóp procentowych, to jednak całościowe przesłanie, z jakim amerykański bank centralny wyszedł do inwestorów okazało się bardziej jastrzębie niż oczekiwania. To, czy w tym roku będzie jeszcze jedna podwyżka stóp nie ma przy tym tak istotnego znaczenia, jak fakt, że proces ich obniżania rozpocznie się później i będzie wolniejszy. Wygląda więc na to, że Fed jest przekonany, że udało mu się zahamować wzrost cen bez wprowadzenia amerykańskiej gospodarki w stan recesji. Ta wiara okazała się zaraźliwa, a perspektywa miękkiego lądowania w gospodarce stała się w ostatnich tygodniach powszechnie obowiązującym scenariuszem.

  • Trzeba jednak pamiętać, że tak zwany soft landing to niezmiernie rzadkie zjawisko, którego Amerykanie doświadczali w pełnowymiarowej postaci w latach 1995-1996. W drugiej połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia, po tym jak Fed podwyższył stopy procentowe z 3% do 6% w ciągu kilkunastu miesięcy zarówno stopy banku centralnego, jak i rentowności obligacji pozostawały wysokie przez kolejne kilka lat. Nie przeszkodziło to jednak hossie na rynkach akcji i generalnie rozwojowi gospodarki w końcówce ostatniej dekady XX wieku.

  • Moim zdaniem stało się to za sprawą podobnego zbiegu okoliczności, z którymi mamy do czynienia w tym roku. Po pierwsze, większość firm nie doświadczyła negatywnych skutków wzrostu kosztu pieniądza. Firmy nie zostały zmuszone do podejmowania decyzji o cięciu kosztów. Tym samym stopa bezrobocia w 1995 roku praktycznie nie wzrosła, umożliwiając utrzymanie konsumpcji, co było drugim niezbędnym składnikiem miękkiego lądowania w latach 1995-96. Trzecim filarem tego gospodarczego cudu była wzbierająca fala inwestycji w przedsiębiorstwach dążących do zwiększenia zdolności produkcyjnych, wydajności i uczestnictwa w nowej internetowej rewolucji.

  • Czy dziś możliwa jest powtórka z takiego okresu prosperity poprzedzonego gwałtownym zacieśnieniem polityki monetarnej? Teoretycznie tak. W praktyce jednak realizacja takiego scenariusza może się okazać niemożliwa. Po pierwsze, duża siła rynku pracy, przechodzi powoli do historii. Po drugie, zacieśnienie polityki kredytowej przez banki trwa w najlepsze, w rezultacie czego akcja kredytowa dla firm mocno spowalnia. Po trzecie, wyraźnie rośnie liczba bankructw oraz niewypłacalności obligacji korporacyjnych. Po czwarte, wzrosła skala problemów ze spłatą kart kredytowych i pożyczek samochodowych w USA.

  • Im dłużej trwa przemysłowa zapaść związana z rozliczeniami po pandemii, tym bardziej rośnie ryzyko, że to co dziś uznajemy za miękkie lądowanie okaże się jedynie preludium do twardej konfrontacji z rzeczywistością. W takim wypadku jednak to długoterminowe obligacje powinny wysłać sygnał ostrzegawczy, dokonując zmiany trwającego od prawie trzech lat trendu i doświadczyć spadku rentowności. Póki co tego sygnału nie wysłały.

 

  

    Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).