Komentarz miesięczny - listopad 2023 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - listopad 2023 r.

Październikowa słabość rynku akcji na Wall Street sprowadziła indeksy do poziomów sugerujących mocne wyprzedanie rynku. Dodając do tego historyczną sezonowość, która premiuje ostatnie dwa miesiące roku, można oczekiwać jakiejś próby odreagowania indeksów giełd rynków rozwiniętych.
  • Trwająca już trzeci miesiąc korekta na światowych giełdach, w czasie której indeks MSCI World stracił ponad 10%, w ostatnim czasie przyśpieszyła. Powodów było kilka – atak Hamasu na Izrael, przetestowanie przez rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych poziomu 5% oraz obiektywnie niezły, ale niezbyt dobrze przyjęty przez inwestorów sezon wynikowy w USA. W rezultacie, po 10 miesiącach tegorocznej hossy, indeks S&P500 spadł o 3%, a indeks Russell 2000 znalazł się na najniższym poziomie od 3 lat. Za to krajowy indeks WIG20 okazał się w październiku prawdziwą gwiazdą, rosnąc w twardej walucie o 14%, pobijając dokonania złota, a ustępując jedynie Bitcoinowi.
  • Czy po trwającej od 2007 roku słabości naszej giełdy ten pokaz siły, widoczny nie tylko w ostatnim czasie, ale minionych 12 miesiącach, jest zwiastunem trwałego powrotu Polski na inwestycyjne salony? Chyba za wcześnie na stawianie takiej tezy. Póki co, mamy do czynienia ze zmniejszeniem dyskonta przypisywanego od dłuższego czasu spółkom z udziałem Skarbu Państwa. Zmiana rządu nie jest w stanie osłabić ani zależności naszej gospodarki od kondycji najważniejszych partnerów handlowych, ani powiązania koniunktury na GPW z długofalowym trendem na najważniejszych giełdach świata.
  • Tymczasem ten do niedawna jednoznacznie wzrostowy trend, definiowany przez zachowanie akcji na Wall Street, w ostatnich tygodniach przechodzi okres ciężkiej próby. Jeszcze trzy miesiące temu główne indeksy w USA otarły się o rekordy i to nie tylko dzięki niebywałym wyczynom „wspaniałej siódemki”, czyli siedmiu spółek o największej kapitalizacji na Wall Street. Indeks S&P500 (z dywidendami), w którym wagi spółek są równe pod koniec lipca znalazł się niecałe 3% od szczytu z początku 2022 roku. Dziś zbliżył się niebezpiecznie do dołka z października ubiegłego roku.
  • Jeśli tegoroczne, coraz mniej imponujące, wzrosty na Wall Street i w Europie Zachodniej mają być czymś więcej niż tylko iluzją, w której rewolucja AI okazałaby się jedynie sposobem na odwrócenie uwagi inwestorów od prawdziwego stanu rynku akcji, to najwyższy czas na zakończenie tego okresu testowania cierpliwości giełdowych graczy.
  • Ostatnia słabość rynku akcji na Wall Street przetrzebiła giełdowych optymistów oraz sprowadziła indeksy do poziomów sugerujących mocne wyprzedanie rynku. Dodając do tego historyczną sezonowość, która premiuje ostatnie dwa miesiące roku, można oczekiwać jakiejś próby odreagowania indeksów giełd rynków rozwiniętych. Tym samym październikowy rajd na GPW spełniłby rolę forpoczty przecierającej drogę innym rynkom. A jeśli tak, to czemu nie mielibyśmy pójść za ciosem i nie poprowadzić światowych giełd ku nowym rekordom, skoro indeksowi WIG brakuje do tego poziomu zaledwie 4% (indeks S&P500 Total Return jest od niego oddalony o 11%)?

 

  

    Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).