Komentarz miesięczny - wrzesień 2023 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarz miesięczny - wrzesień 2023 r.

Niewiele zabrakło, by w połowie wakacji amerykańskie indeksy akcji ustanowiły nowe rekordy, co byłoby doskonałym ukoronowaniem trwającego od października ubiegłego roku trendu wzrostowego na Wall Street. Niestety, sierpniowa przecena nie tylko na to nie pozwoliła, ale też zakwestionowała pozytywny obraz czerwcowo-lipcowego odbicia.
  • Po dwóch miesiącach niemal nieprzerwanych silnych wzrostów, które objęły większość spółek i sektorów, główne indeksy na Wall Street były o krok od ustanowienia nowych szczytów w trwającej od 2009 roku hossie. Dlatego trudno się dziwić osiągniętym pod koniec lipca wysokim wskaźnikom sentymentu inwestorów zarówno w USA. Z drugiej strony, przy takim nagromadzeniu optymizmu, wystarczyła iskra, żeby wywołać falę wyprzedaży i gwałtowne odwrócenie nastrojów.
  • Jeszcze na początku roku Państwo Środka postrzegane było jako główne wsparcie dla światowej gospodarki. Wiosną stało się największym rozczarowaniem, a dziś zaczęło odgrywać rolę głównego zagrożenia dla globalnego wzrostu. Co prawda pocovidowe otwarcie w Chinach rzeczywiście postępuje, co widać między innymi po znaczącym wzroście importu ropy naftowej i nasileniu ruchu lotniczego, jednak główne filary gospodarki, takie jak rynek nieruchomości, produkcja przemysłowa, wymiana handlowa, a nawet sprzedaż detaliczna, wyraźnie kuleją.
  • Czy w związku z tym dalsza zapaść chińskiego rynku nieruchomości, której skutki odczuwa już cała tamtejsza gospodarka, będzie miała tak dużą siłę rażenia, że przesądzi o zakończeniu tegorocznej hossy na Wall Street oraz o wpędzeniu USA w prawdziwą recesję? Wątpię, biorąc pod uwagę jak ograniczony wpływ na rynki i amerykańską gospodarkę miały ostatnie dwa lata wypuszczania powietrza z tej bańki (w Europie ten wpływ był i jest nieco bardziej widoczny).
  • Pomimo szybkiego i znaczącego podwyższenia stóp przez Fed, w 1994 roku uniknięto recesji. Jednymz powodów takiego stanu rzeczy była finansowa odporność firm w USA na wzrost kosztu pieniądza. To samo dzieje się dziś. Co zadziwiające, koszty odsetkowe netto wręcz spadły w pierwszym roku zacieśniania polityki monetarnej przez bank centralny USA. Amerykańskie firmy zarabiają krocie na krótkoterminowych aktywach, a duża część kosztów odsetkowych wciąż jest ponoszona według stóp sprzed kilku lat. Wychodzi więc na to, że wysiłki Jerome’a Powella generalnie wsparły wyniki przedsiębiorstw i tym samym ugruntowały siłę rynku pracy, niejako wbrew intencjom wygłoszonym przez niego podczas ubiegłorocznego spotkania w Jackson Hole. Okazuje się natomiast, że główną ofiarą podwyżek stóp przez Fed stał się amerykański rząd.
  • Tak czy inaczej, zarówno chińskie kłopoty w obecnej odsłonie, jak i pryncypialna walka Fed z inflacją to trochę za mało, żeby już dziś doprowadzić do trwałej zmiany trendu. Nowe szczyty S&P500 ciągle są możliwe, choć może nie być nam dane długo się nimi cieszyć.

 

  

    Jarosław Niedzielewski, dyrektor Departamentu Inwestycji

 

 

POBIERZ PEŁNĄ WERSJĘ KOMENTARZA

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl/.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).