Fundusz w zbliżeniu - Investor Zrównoważony

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Profil inwestora

Investor Zrównoważony to fundusz dla inwestorów chcących wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział obligacji (przede wszystkim Skarbu Państwa) w portfelu. 

Rozważ inwestycję jeśli:

 • jesteś długoterminowym inwestorem i szukasz rozwiązania ograniczającego zmienność względem funduszy w pełni akcyjnych,
 • chcesz uzupełnić portfel inwestycyjny bazujący na funduszach papierów dłużnych o produkt mający długoterminowo wyższy potencjał zysku.

Połącz zalety inwestowania w akcje i obligacje

W 1952 roku Harry Markowitz, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, stworzył podwaliny pod szeroko używaną w świecie finansów teorię portfelową (Modern Portfolio Theory). Zakłada ona, że inwestorzy powinni konstruować portfel tak, by optymalizować potencjał zysku i ryzyko. Na tej podstawie powstała idea funduszy 60/40, czyli portfeli lokujących około 60% aktywów w akcje, a 40% w obligacje. Taki skład portfela miał stworzyć optymalną relację zysku do ryzyka. Innymi słowy, taka konstrukcja powinna zapewnić wysoki potencjał wzrostu, przy istotnie zredukowanej zmienności względem portfeli czysto akcyjnych. Przez dekady strategia ta zyskiwała popularność na rynkach rozwiniętych, stopniowo zyskując uznanie również w Polsce.

Investor Zrównoważony to czołowy pod względem efektywności przedstawiciel tej strategii na krajowym rynku. Jak podaje Puls Biznesu, wśród 10 funduszy o najwyższej stopie zwrotu w ostatniej dekadzie Investor Zrównoważony jest jedynym funduszem niebędącym funduszem akcyjnym. Przez cały okres działalności (ponad 25 lat) fundusz (po opłatach za zarządzanie) zarobił dla inwestorów 647%*. Wypracowana w całej historii funduszu średnia czteroletnia stopa zwrotu (minimalny rekomendowany okres inwestycji) wynosi 35,47%**.

*https://www.pb.pl/trzy-fundusze-ktore-sprawdzily-sie-w-ostatniej-dekadzie-1191311; dostęp 24.07.2023 r.

** obliczenia własne dane na 30.06.2023 r. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Wynik nie jest tożsamy z wynikiem uczestnika, gdyż nie uwzględnia podatków i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.

Warto inwestować długoterminowo

Historia Investor Zrównoważony pokazuje, że warto inwestować długoterminowo - średnioroczna stopa zwrotu od pczątku działalności do 29 grudnia 2023 roku wyniosła 8,4%*. Została ona osiągnięta pomimo, że w 25-letniej historii funduszu wielokrotnie pojawiały się wydarzenia, które mogły mieć zdecydowanie niekorzystny wpływ na rynki finansowe. W przypadku części z nich wpływ ten był gwałtowny lecz krótkotrwały. Inwestorzy, którzy na fali paniki wycofali się z rynku przekonywali się, że ich decyzja była błędna. Tak było chociażby po ogłoszeniu w 2016 roku wyników głosowania w sprawie Brexitu. Wiadomość, że większość Brytyjczyków głosowała za opuszczeniem przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej początkowo spowodowała panikę na giełdach. Szybko jednak okazało się, że panika była krótkotrwała, a na giełdach ponownie zagościły wzrosty.

Historia pokazuje też, że kryzysy mogą być głębsze, a okresy dekoniunktury potrafią trwać nawet dłużej niż rok. Mimo tego odpowiednio długi horyzont inwestycyjny pozwala czerpać z wzrostu globalnej gospodarki, a dobrze zarządzany fundusz inwestycyjny długoterminowo przynosi zysk. Dlatego właśnie Investor Zrównoważony to rozwiązanie dla osób chcących zainwestować swoje oszczędności co najmniej na kilka lat (minimalny rekomendowany okres to 4 lata).

* Wyniki powyżej przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wynik nie jest tożsamy z wynikiem uczestnika, gdyż nie uwzględnia podatków i ewentualnej opłaty manipulacyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości, jednak nie powinny stanowić wyłącznej podstawy oceny efektywności funduszu.

W co inwestujemy

Portfel Investor Zrównoważony podzielony jest pomiędzy akcje (modelowo 55% portfela, maksymalnie 65%) i obligacje (modelowo 45%, minimum 35%). 

 • Część akcyjna składa się w większości z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które uzupełniamy o w spółki notowane na rozwiniętych rynkach zagranicznych. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, przewagi wynikającej z cyklu koniunkturalnego oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. 
 • Część obligacyjna zdominowana jest przez obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dopełnieniem są obligacje nieskarbowe. Są to głównie obligacje banków i spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Największe pozycje w portfelu akcyjnym

Spółka

Przedmiot działalności

Udział w aktywach

1

PKO BP

Bank

3,3%

2

LPP

Firma odzieżowa, właściciel marek takich jak Reserved, Sinsay, Cropp 

3,0%

3

Orlen

Firma paliwowo-energetyczna

2,8%

4

Dino Polska

Właściciel sieci supermarketów

2,7%

5

PZU

Firma ubezpieczeniowa

2,6%

6

Pekao

Bank

2,2%

7

Santander Bank Polska

Bank

2,1%

8

Allegro

Jedna z największych w Europie firm e-commerce

1,9%

9

NVIDIA

Jeden z największych na świecie producentów procesorów graficznych

1,6%

10

 AMD

Drugi po firmie Intel producent procesorów do komputerów osobistych

1,5%


Źródło: Investors TFI, dane na 29.12.2023

Struktura portfela na dzień: 29.12.2023

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III E pkt 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Nagrody i wyróżnienia - najlepszy fundusz zrównoważony

  Investor Zrównoważony to fundusz wielokrotnie nagradzany przez niezależnych ekspertów. W ciągu ostatnich 10 lat, fundusz otrzymał 10 nagród i wyróżnień za efektywność i najbardziej korzystną relację zysku do ryzyka w grupie funduszy polskich zrównoważonych.

  Podsumowując...

   za inwestycją w fundusz przemawiają:

  • relatywnie wysoki potencjał wzrostu, przy ograniczonej zmienności względem funduszy akcji,
  • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego - akcje spółek polskich i zagranicznych oraz obligacje.
  • uznanie i nagrody przyznane przez niezależnych specjalistów.
  Zobacz stronę funduszu

  Zobacz również

  Investor Gold Otwarty

  Przekonaj się dlaczego warto dodać fundusz złota do portfela.

  Investor Oszczędnościowy

  Poznaj fundusz dla konserwatywnych inwestorów.

  Unikaj błedów

  Sprawdź jakich błedów unikać inwestując.