Fundusz w zbliżeniu - Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Spółki silne fundamentalnie, czyli gotówka rządzi

Co decyduje o sile spółki? Osiągane zyski, produkt lub usługa, a może pozycja rynkowa? Wszystkie te czynniki są oczywiście ważne, jednak ostatecznie o sile każdego przedsiębiorstwa decyduje to, czy podstawowa działalność pozwala mu wypracowywać gotówkę. Bez niej nie zapłaci pracownikom, czy dostawcom, nie opłaci kosztów pozwalających jej na co dzień funkcjonować, o inwestycjach nie wspominając. 

Stosując pewne uproszczenie można powiedzieć, że pieniądze w firmie mogą pochodzić z trzech źródeł: od właścicieli, od pożyczkodawców, z bieżącej działalności. Tylko to ostatnie zapewnia jednak siłę fundamentalną pozwalającą spółce bezpiecznie funkcjonować, myśleć o rozwoju czy o wypłacaniu dywidend. Cierpliwość bądź zasobność właścicieli czy pożyczkodawców prędzej lub później się wyczerpie. Jeśli jednak firma generuje odpowiednią ilość gotówki, to staje wiarygodnym partnerem dla wszystkich związanych z nią podmiotów, a także zwiększa wartość dla akcjonariuszy. 

Fundusz silnych fundamentalnie spółek

W portfelu funduszu znajdują się akcje 30-50 starannie wyselekcjonowanych spółek, wybieranych według kryteriów oceniających ich sytuację fundamentalną. Modelowa firma powinna charakteryzować się przewagami konkurencyjnymi (np. silną marką, niższymi kosztami, czy lepiej zorganizowaną produkcją), zarządem, który potrafi efektywnie przewagi te wykorzystać oraz dba o przestrzeganie ładu korporacyjnego, w tym o interes akcjonariuszy mniejszościowych.

Te wszystkie czynniki musi oczywiście uzupełniać zdolność do generowania gotówki z podstawowej działalności. To dzięki tej gotówce przedsiębiorstwo może inwestować w dalszy wzrost lub wypłacać dywidendy. Gotówka tworzy solidne fundamenty, które długoterminowo generują wartość dla akcjonariuszy.

Zdecydowaną większość środków inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzupełnieniem portfela są spółki notowane na parkietach Europy Zachodniej i USA. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy między innymi możliwość inwestowania w przedsiębiorstwa z branż, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Inwestujemy na rynkach rozwiniętych - tam najłatwiej znaleźć spółki spełniające nasze kryteria. Dodatkowo ich wielkość poprawia płynność całego portfela funduszu, co umożliwia skuteczne zarządzanie funduszem także przy większych aktywach.

Podział portfela wg miejsca notowań spółek: 29.12.2023

  Zarządzający o funduszu


  Dlaczego warto zainwestować w fundusz którym zarządzasz?
  Bo ma w portfelu dobre spółki! Polska gospodarka już od dekady jest jedną z najszybciej rosnących w Europie, a zadaniem Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu jest zapewnienie inwestorowi ekspozycji na krajowe firmy, które korzystają z tego wzrostu. Uważam, że długoterminowo najlepsze efekty przynosi koncentracja na spółkach silnych fundamentalnie. Dlatego wybieram do portfela spółki, które generują gotówkę i potrafią ją efektywnie zagospodarować albo w części lub całości dzielą się nią z akcjonariuszami. Zarówno stopa zwrotu osiągnięta przez fundusz w 2023 r., jak i wyniki w dłuższej perspektywie pokazują, że takie podejście przynosi efekty. 

  W nazwie funduszu jest dywidenda i wzrost. Czy, patrząc przez pryzmat spółki, nie są to sprzeczne pojęcia?
  Uważam, że sztywny podział na firmy dywidendowe i te, które rosną, jest po części sztuczny. Istnieje grupa firm, które są w stanie rosnąć i jednocześnie wypłacać dywidendę. Tutaj kluczowy jest parametr zwrotu na zainwestowanym kapitale, czyli to, jak efektywnie pracuje majątek spółki, na ile opłacalne są jej inwestycje. Jeżeli ten zwrot na kapitale utrzymuje się na wysokim poziomie, mamy do czynienia z atrakcyjnym modelem biznesowym.

  Przeznaczanie części zysków na inwestycje ogranicza jednak stopę dywidendy…
  Nie kieruję się stopą dywidendy. W krótkim terminie wysoki poziom tego wskaźnika może być kuszący, natomiast kupując akcje zawsze inwestuję w konkretną firmę, a nie samą jej dywidendę. Liczy się więc biznes, pozycja rynkowa firmy, jej zarząd, przewagi konkurencyjne czy też pespektywy rozwoju. W tym kontekście ważniejsze jest to, by spółka była w stanie systematycznie zwiększać płacone dywidendy niż to, że jest w stanie jednorazowo przeznaczyć znaczącą kwotę na wypłatę dla akcjonariuszy. 

  Zwiększaniu dywidend w przyszłości mają służyć inwestycje. Co więcej, jeśli zakładana stopa zwrotu z planowanych przez spółkę nakładów jest odpowiednio wysoka, to wypłacanie całości lub znacznej części zysku w formie dywidendy może mijać się z celem. W końcu, jako inwestor finansowy, dywidendy inwestujemy w kolejne spółki. Jeśli mamy taką, która udowodniła, że potrafi efektywnie wykorzystać gotówkę – lepiej jej tę gotówkę zostawić. 

  Czy po silnych wzrostach w 2023 r. warszawska giełda jest jeszcze atrakcyjna dla inwestorów?
  Zdecydowanie tak. Cały czas są tu firmy silne fundamentalnie i to one są trzonem aktywów funduszu. Mimo, że WIG pobił niedawno historyczny rekord, dotychczasowe zachowanie polskiej giełdy nie odzwierciedla sukcesu krajowych firm mierzonego poziomem ich dochodów. Polska była w ostatnich latach poza orbitą zainteresowań wielu inwestorów zagranicznych, a pewne strukturalne zmiany zachodzą. Systematycznie rośnie udział spółek prywatnych, które w większym stopniu stanowią o charakterze polskiego rynku. To niewątpliwie pozytywne zjawisko, bo warszawska giełda w coraz większym zakresie zaczyna być reprezentatywna dla naszej gospodarki. Pierwsze reakcje po ubiegłorocznych  wyborach wskazują na rosnącą aktywność inwestorów zagranicznych, a portfel Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu jest dobrze przygotowany do tego, by skorzystać ze wzrostu zainteresowania naszym rynkiem.

  Jaka jest Twoja strategia na ten rok?
  Konsekwentna realizacja strategii, która historycznie zapewniła funduszowi ponadprzeciętną efektywność. Inwestuję w spółki, a nie w akcje. Uważam, że silne fundamentalnie firmy to inwestycja, która w dłuższym terminie zawsze przyniesie inwestorom dobre efekty.

  Grzegorz Czekaj

  Zarządzający funduszami

  Wyniki Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu na tle funduszy akcji polskich

  Dane na 29.12.2023 r. Źródło: Analizy.pl. Średnia dla grupy porównawczej funduszy akcji polskich uniwersalnych.

  Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

  Informacje o ryzyku

  Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

  Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie  III D.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

  Nagrody Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu - najlepszy fundusz akcji polskich uniwersalny

  Podsumowując...

   za inwestycją w fundusz przemawiają:

  • strategia zakładająca inwestycje w silne fundamentalnie spółki,
  • domieszka spółek zagranicznych zwiększająca dywersyfikację i płynność portfela,
  • uznanie i nagrody przyznane przez niezależnych specjalistów.
  Zobacz stronę funduszu

  Dokumenty funduszu

  Zobacz również

  Investor Gold Otwarty

  Przekonaj się dlaczego warto dodać fundusz złota do portfela.

  Investor Oszczędnościowy

  Poznaj fundusz dla konserwatywnych inwestorów.

  Unikaj błedów

  Sprawdź jakich błedów unikać inwestując.